Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград на 29.06.2024 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение № 392 от 18.06.2024 г. на УС на МИГ взето с Протокол № 206/18.06.2024 г., свиква Общо събрание на Сдружението на 29.06.2024 г. от 10.00 ч. в голяма зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927 г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/.

Дневен ред:

1. Промяна на Споразумение № РД 50 – 189 от 29.11.2016 г.
2. Текущи