Проведена еднодневна информационна среща за “Отчитане на резултати от прилагане на СВОМР на МИГ”

На 15.03.2024г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представиха междинни данни от прилагането на СВОМР и влияние върху територията. Представиха се добри практики от работата на МИГ, както и успешно изпълнени проекти по трите програми – ОПИК, ОПРЧР, ПРСР за програмен период 2014-2020г.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • Резултати от прилагане на СМОВР към 31.12.2023г.;
  • Въздействие върху територията от прилагането на СВОМР;
  • Успешно реализирани проекти;
  • Информация за сключените договори;
  • Подкрепящи дейности на МИГ;
  • Добри практики от дейността на МИГ.

ПОВЕЧЕ ⇒