Покана за участие в обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“ на 05.09.2023 г.

Във връзка с разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2021-2027г. на МИГ Белово, Септември, Велинград и в изпълнение на Административен договор РД 50-82/23.03.2023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие  от ПРСР 2014-2020г. Ви каним да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“, което ще се проведе на 05.09.2023 г. от 10:00 ч. в с. Варвара, комплекс „Варвара“.

На обучението ще бъдат представени новостите, спецификите и изискванията през новия програмен период 2023-2027г., които да намерят своето отражение и място в разработваната стратегия, както като нормативни изисквания, които следва да се спазват, така и като потенциал за развитие на територията.

Предмет на обучението ще бъде също възможността за включване на допълнителни фондове, различни от тези, по които МИГ Белово, Септември, Велинград е работила досега.

  

28.08.2023г.                                

гр. Белово