Обява – Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 21 „СЪХРАНЯВАНЕ,РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от…

Повече »

Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

П О К А Н А За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание…

Повече »

Съобщение относно допълнение в дневният ред

СЪОБЩЕНИЕ Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград”, на свое заседание проведено на 18 Април 2018 г. РЕШИ: Да допълни дневният ред на планираното Общо събрание на МИГ на…

Повече »

Обява относно “Подобряване на производствения капацитет в МСП”

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020  ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на…

Повече »

Съобщение относно Индикативната годишна работна програма

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“2018 ГОДИНА – изменена на 03.04.2018г.  Приета с Протокол №…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения

На вниманието на кандидатите в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово,…

Повече »

Обява относно обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект…

Повече »

Покана относно общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап  от конкурс за избор на Технически асистент на МИГ Списък на кандидатите успешно преминали трети етап от конкус за избор на Технически асистент…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ – 27.03.2018г. Списък на кандидатите, успешно приминали първи етап на конкурса за избор на Технически…

Повече »