Покана за информационна среща в гр. Септември на 19.04.2015 г.

Покана за информационна среща в с. Мененкьово, общ. Белово на 18.04.2016 г.

Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Белово, Септември, Велинград“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 29.03.2016 г. /втроник/ от 15:00 ч. в гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, в сградата на Общинска администрация, сесийна зала.

Покана за Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград”

Покана за обучение

Във връзка с изпълнението на проект част от програма „Иновации в зелената индустрия” в България,CEED България, в партньорство с Innovation Norway  организират обучения свързани с бизнес модели и зелени иновации в малките и средни предприятия в страната. 
Обученията са насочени към компании от сектора на производството и преработвателната промишленост,IT компании, стартъпи с идеи за зелени иновации, студенти с идеи за бизнес, включващ зелени иновации.

Обучение на местни лидери, проведено на 21-22.01.2016 г.

Информационна среща в гр. Септември, проведена на 15.01.2016 г.

На 15.01.2016 г. в гр. Септември се проведе информационна среща, организирана от „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Домакин на срещата бе кметът на община Септември – г-н Марин Рачев, който заедно с г-н Коев (кмет на община Велинград) и г-н Варев (кмет на община Белово) поставиха началото на първите стъпки по написването на новата Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Прочети още …

025034  031

Покана за информационна среща в гр. Септември на 15.01.2016 г. за представяне на подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

Информационна среща в гр. Велинград, проведена на 29.12.2015 г.

Информационна среща в гр. Белово, проведена на 28.12.2015 г.

Информационна среща с първите бенефициенти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 15 и 16 декември 2015 г. представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участваха в информационна среща, която се проведе в гр. Правец. На събитието взеха участие над 170 представители на бенефициенти, подписали договори по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. На 7 декември бяха подписани общо 66 бр. договори с одобрените бенефициенти по първата покана, проведена по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”. Договорите са за изпълнение на дейности за популяризиране на подхода ВОМР, информиране и публичност в процеса на разработване на стратегии за местно развитие, обучения на местни лидери и др.