ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие…

Повече »

О Б Я В Л Е Н И Е – 26.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 26.02.2018 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент…

Повече »

Списък на постъпилите заявления

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ, обявен със Заповед № УС-5 /15.01.2018 г. Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите…

Повече »

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водени от общностите местно развитие (СВОМР) на…

Повече »

ОБЯВА – Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 1.7

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на…

Повече »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  16.01.2018 г.  СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент…

Повече »

ПОКАНА

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава…

Повече »

ПОКАНА

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава…

Повече »

ПОКАНА

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава…

Повече »