Индикативна годишна работна програма 2018 г. – проект

Индикативна годишна работна програма за 2018 год. в изпълнение на СВОМР на МИГ  – “Белово, Септември, Велинград”  – за предварително обсъждане /на основание чл.26, ал.1 от Постановление 162/05.07.2016год. на МС и чл.11, т.3 от Спорузомението./

 

Индикативна работна програма 2018 г. – проект

 

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 14.07.2017г. /петък/ от 14:00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС

 

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 26.06.2017г. /понеделник/ от 15:00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

покана УС

Важна информация за бъдещите кандидати по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Уведомяваме всички заинтересовани страни и бъдещи бенефициенти по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, че поради независещи от МИГ „Белово, Септември, Велинград“ причини има забавяне в процеса на прилагане на одобрената СВОМР. Забавянето се дължи на невъзможността на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ да обяви процедури за прием на проектни предложения. Това се дължи на промените на нормативната уредба на национално ниво, с което се очаква промяна в изискванията за кандидатстване.

Информация за забавяне на прием

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 03.04.2017г. от 15,00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ /малка заседателна зала/ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ- Белово, Септември, Велинград – Мария Тодорова – Митова  участва в изнесеното заседание на Работната група за…….

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

Годишен доклад -2016 г

Годишен доклад -2016 г.

Процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА