Обява

Обява Община Велинград и Център за обучение и услуги канят всички жители на Общината да присъстват на информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подхода “Лидер”, ролята на Стратегията за местно развитие и Местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград.
Срещата се провежда по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”
ДАТА: 01 септември 2009 година
ЧАС: от 10,00 до 12,00 часа
МЯСТО: Общински детски комплекс

Обява

Център за обучение и услуги и Община Септември канят всички жители на Общината да присъстват на информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подхода “Лидер”,ролята на Стратегията за местно развитие и Местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград.
Срещата се провежда по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”
ДАТА: 31 август 2009 година
ЧАС: от 18,00 до 20,00 часа
МЯСТО: зала на Общински съвет – в сградата на Община Септември

Обява

Община Белово и Център за обучение и услуги канят всички жители на Община Белово да присъстват на информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подхода “Лидер”, ролята на Стратегията за местно развитие и Местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград.
Срещата се провежда по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”
ДАТА: 24 август 2009 година
ЧАС: от 18,00 до 20,00 часа
МЯСТО: зала на Общински съвет – в сградата на Община Белово

Партньори

| ЦОУ | БЕЛОВО | СЕПТЕМВРИ | ВЕЛИНГРАД |

Сдружение «Център за обучение и услуги» (ЦОУ) – водеща организация

 

Сдружението има следните цели, основани на равноправна и демократична основа:

1. Да повишава квалификацията и уменията на различни целеви групи;

2. Да подобрява достъпа до обучения и услуги на групи в социална изолация и да подпомага тяхното социално включване;

3. Да създава и развива социални модели и мрежи за интеграция и реинтеграция на групи в риск;

4. Да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява;

5. Да подкрепя граждански инициативи, съдействащи на целите на сдружението;

6. Провеждане на квалификационни курсове и обучителни програми.

7. Предоставяне на различни социални услуги: социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен център; център за временно настаняване; кризисен център; приемна грижа; център за настаняване от смесен тип; защитени жилища; обществени трапезарии; приюти;

8. Създаване и развите на социални предприятия – като начин за устойчивост на НПО;

9. Развитие формите на публично-частни партньорства в социално-икономическата сфера; изграждане на социално-правни центрове за услуги на групи в социална изолация; създаване на модели за превенция на насилието и подпомагане на жертвите;

10. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина;

11. Провеждане на консултации и експертна помощ в различни области: обучение, социални услуги, разработване и управление на проекти и други свързани с целите на сдружението дейности;

12. Да повишава квалификацията на лица, работещи в областта на селското стопанство, горското стопанство или управлението на земите или околната среда.

13. Да извършва консултации и информационна дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или управлението на земите или околната среда.

 

ЦОУ има капацитет да предоставя услуги на държавни институции, местна власт и неправителствени организации, работещи по проблемите на престъпността, както и да предоставя директни услуги на клиенти правонарушители.

– Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за което е регистрирано, и използва прихода за постигане на определените в този устав цели.

– Предмета на стопанската дейност се определя с решение на Общото събрание.

– Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

– Сдружението не разпределя печалба.

ЦОУ притежава:

материална база – (самостоятелна сграда), предоставена от Община, Пазарджик, ползвана съвместно с Фонд – ИГА;

– помещения за провеждане на групови и индивидуални обучителни програми;
– техническо оборудване;

– човешки ресурс:

– постоянен екип: един ръководител на Центъра, един технически сътрудник, един счетоводител, 6 – ма активни социално-трудови посредници;

– екип от различни специалисти: педагози, юристи, психолози, социални работници, преминали обучения за работа с правонарушители;

– електронно-информационна система за информация и социална подкрепа на освободени от местата за лишаване от свобода;

– база данни от международни стандарти, програми, успешни практики, адреси на български и световни органзации, работещи в полето на наказателно- изпълнителната система.

Партньорства:

Центърът за обучение и услуги има изградена мрежа от партньорства на регионално, национално и международно ниво. Основните местни партньори са Затвора, Полицията, Бюрата по труда, Дирекциите «Социално подпомагане», Общинските и Областни администрации, неправителствените организации и медиите. На национално ниво организацията партнира с НПО от различин региони на страната, развиващи социални услуги и различни форми на социално предприемачество. На междунардно ниво ЦОУ партнира на организации от Италия, Холандия, Швеция, Франция, Гърция, Литва, Румъния.
Центърът е член на:

– Асоциацията на социалните предприятия в страната;

– Областна комисия по заетостта;

-Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
Поддържа контакти с множество работодатели в региона на Пазарджик, а също така с бизнес организации, неправителствени организации и образователните институции в Пазарджик.

За проекта

Водещата организация: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Партньори: Община Белово, Община Септемви, Община Велинград и ЕТ “Иванка Петрова – 44”

Времетраене: 03.06.2009 година – 03.02.2011 година

Финансиране: Програма за развитие на селските региони ОС 4 – ЛИДЕР

Обща цел на проекта:

Да подпомогне изграждането и развитието на Местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград.

Конкретни цели на проекта:

Да повиши уменията на местната общност да изгражда и поддържа функционирането на МИГ;

Да подпомогне процеса по изготвяне на адекватна и конкурентна местна стратегия за развитие;

Да активизира максимално широк кръг от населението на трите общини за участие в разработването и прилагането на стратегията;

Да подпомогне и развие стартиралата още в средата на 2007 инициатива на местни хора за създаване на МИГ.

 

ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен (1-2 месец) – през този етап ще бъде сформиран екипа; ще се закупи първоначалното офис оборудване; ще се разработят техническите задания и ще се сключат договори с външни изпълнители за проучванията; ще бъдат сформирани оперативните групи и ще се подготвят първите информационни срещи; ще бъде промотиран проекта в медиите; ще се изготви дизайн на WEB site;

ВТОРИ ЕТАП – Разработване на стратегията и провеждане на информационни дейности (3-8 месец) – по време на втория етап ще се реализират и приключат всички проучвания по Дейност_1; ще стартират първите обучения за потенциални членове на МИГ; ще се извършат всички обучения на местни лидери по метода ЛИДЕР; ще се реализират всички информационни дни за активизиране участието на населението; ще се реализира процеса (първите 3 сесии) в рамките на дейност_5 по подхода ФОРУМ-ЛИДЕР – ще се разработи местната стратегия за развитие; ще се проведат първите информационни семинари за дискутиране на стратегията; ще се публикуват и разпространяват листовките, плаката, брошурата, първите 2-ва броя на бюлетина; ще се поставят трите информационни табели; ще се изработи логото; ще функционира WEB site на проекта; ще се промотира проекта в медиите.

ТРЕТИ ЕТАП – Учредяване и регистрация на МИГ. Приемане на стратегия и кандидатстване пред МЗХ (8-10 месец) – по време на третия етап ще се проведат информационните семинари за дискутиране окончателния вид на стратегията; ще се реализират последните 2-ве сесии от ФОРУМ-ЛИДЕР и ще се приеме стратегията; ще се реализират задачите по Дейност_8 по учредяване и всички необходими регистрации на МИГ; ще се извърши подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по поканата за избор на местни инициативни групи на МЗХ; ще продължат дейностите по промотиране на проекта пред медиите, публикуването на 3 бр. на бюлетина, поддържането на WEBsite, приемането и въвеждането на логото.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Укрепване на МИГ(11-20 месец) – през този етап ще продължат обученията за членовете на МИГ; ще се извърши ресурсно укрепване на МИГ – ще бъде доставено оборудването за функционирането на офисите на МИГ и ще бъде назначен техническия персонал; ще се реализират всички обучения за преки бенефициенти на ПРСР; ще се реализират всички информационни срещи за популяризиране на стратегията на МИГ; ще се извърши учебно посещение за членове на МИГ в страна от ЕС с опит м подхода ЛИДЕР.

 

Проектът ще използва разнообразни методи, подходи и принципи за да постигне набелязаните цели:

– Един от основните методи на работа ще бъде подхода ФОРУМ-ЛИДЕР. Използването на този метод се базира на натрупания богат опит в български условия при пилотиране на подобни проекти и на подготвените експерти (част от които привлечени в проекта).

– Проектът ще използва различни подходи методи като: дискусията; информационния ден; лични срещи; общи информационни срещи; индивидуален подход и мотивиране на всички заинтересовани страни; проактивни методи на обучение и информиране; учене чрез правене; пренасяне на добри практики.

– Важни принципи при реализацията на проекта ще бъдат: консенсусни решения; прозрачност на всички дейности и решения; чувствителност към реалните проблеми на конкретните населени места.

– през целия период на проекта ще се осъществява вътрешен мониторинг за контрол на качеството – чрез система за обратна връзка(анкети, интервюта), доклади на всички експерти и членовете на екипа, посещения на място от ръководителя на проекта.

Галерия