Форум Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегии за местно развитие

На 27 и 28 септември 2013 г. в Еко хотел “Здравец” гр. Пловдив СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” взе участие във форум на тема “Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на СМР”, организиран от “Сахара – 02” ЕООД. На форума присъстваха представители на МИГ  Раковски, МИГ Чепеларе, Миг Харманли, МИГ Гълъбово, както и местни лидери. На форума бяха представени:

  • Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер в различните страни-членки в периода 2007 – 2013 г.;
  • Предизвикателства при прилагането на подхода Лидер в България в периода 2007 – 2013 г.;
  • Управление, мониторинг и оценка на Стратегиите за местно развитие;
  • Предложения за актуализиране на Стратегиите за местно;
  • Изисквания за одобрение на МИГ и СМР.

DSC_0005DSC_0015DSC_0017

 

Двудневен регионален форум – Лидер – среща с МИГ от региона и страната за обмяна на добри практики по подхода Лидер и успешно изпълнение на СМР – гр. Хасково

На 24 и 25 септември 2013 г. в гр. Хасково СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” участва в двудневен форум за обмяна на добри практики по подхода ЛИДЕР и успешно изпълнение на СМР, организиран от МИГ Харманли. На срещата присъстваха 40 представители на МИГ от региона и страната, доц. д-р Генка Рафаилова – експерт и д-р Иванка  Душкова – експерт.

На форума бяха представени:

  • Модел за прилагане на добри практики по подхода Лидер в Ирландия и Гърция;
  • Прилагане на процедурите в СМР – състояние, основни предизвикателства и добри практики за разрешаването им;
  • Положителни практики и нови моменти при прилагането на воденото от общностите местно развитие.

IMG_6291IMG_6295

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 31.10.2013 г.

Покана за Общо събрание

Подписване на още три договора за финансиране по СМР

На 03.09.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписаха два договора за финансиране. Единият е по мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” с бенефициент ЕТ “ФИК – ФАТМЕ КАРАДЖОВА”, а другият е по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” с бенефициент ЕТ “АЛИКАНТЕ МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова”.  На 04.09.2013 г. се подписа още един договор за финансиране по СМР по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” с бенефициент “КИШ” ЕООД.

Подписване на договори

На 20.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписаха два договора за финансиране по СМР по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” с бенефициенти НЧ “Искра-1881” – с. Сестримо и Сдружение “Десислава”.

На 26.08.2013 г. се подписа договор за финансиране по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” с бенефициент “ВИВ КОМЕРС” ООД.

Подписани са още три договора за финансиране по СМР

На 16.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписа договор за финансиране по СМР по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” с бенефициент СМТИ “Беловче”.
На 19.08.2013 г.  се подписаха два договора за финансиране с Община Велинград – по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” и по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”.

Информация за кандидати, които се явяват възложители по чл. 14 от ЗОП

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” информира бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 14 от ЗОП да използват следните бланки:

Списък на планираните обществени поръчки

Описателни документи към списък на планираните обществени поръчки

Указания за разработване на описателни докумети към списъци на планираните обществени поръчки по проекти, финансирани от ДФ “Земеделие” по ПРСР 2077-2013 г.

Всички  документи за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител/и трябва да се изпратят за съгласуване до ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни, след подписване на договор за финансиране.

Подписани са нови 3 договора за финансиране по СМР

На 12.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписаха още 3 договора за финансиране. И трите договора са по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”. Бенефициенти по договорите са: НЧ “Просвета-1928” – с. Момина клисура, НЧ “Тодор Каблешков 1874” – с. Голямо Белово, НЧ “Просвета – 1947” – гр. Сърница.

Обучение

На 12.08.2013 г. /понеделник/ от 13:00 ч. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” организира обучение на бенефициентите, които имат сключен договор за финансиране по ПРСР. Обучението ще се проведе в офиса на МИГ- гр. Белово, ул “Орфей” 4А, ет. 3. (сградата на общината).

Подписан договор за финансиране по Стратегията за местно развитие

На 05.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписа додовор за финансиране по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. Бенефициент по договора е Община Белово, а стойността на субсидията е 160 963,26 лв.