Списък на входираните проекти по Седма покана

РАБОТНА СРЕЩА ПО ОС 4 ЛИДЕР НА ПРСР 2007 – 2013 г. И ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

Изпълнителният директор Мария Тодорова-Митова и Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев участваха в работна среща по Ос 4 Лидер на ПРСР 2007-2013 г. и Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. Прочети още

Информация относно краен срок за входиране на Заявления за подпомагане по Седма покана

ВАЖНО!!! Тъй като последния ден за входиране на Заявления за подпомагане 13.09.2014 г. /събота/ е почивен ден, последният такъв ще бъде първият работен, т. е. 15.09.2014 г. /понеделник/.

Председателят на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” откри Фестивала за местни културни обичаи, традиции, песни и танци

DSC00481DSC00507

Информационни срещи

На 18.08.2014 г., 21.08.2014 г. и 22.08.2014 г. се проведоха информационни срещи в населените места от трите общини на територията на “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, съответно в с. Ковачево (общ. Септември), с. Габровица (общ. Белово) и гр. Велинград. Присъстващите получиха подробна информация за възможностите за кандидатстване по мерки от отворена Седма покана за прием на заявления за финансово подпомагане по Стратегията за местно развитие, допустими дейности и разходи по всяка мярка, период на консултации с потенциални бенефициенти, период на входиране на проектните предложения в офиса на МИГ.

Обява за провеждане на информационна среща в гр. Велинград на 22.08.2014 г.

Обява за провеждане на информационна среща в с. Габровица, общ. Белово на 21.08.2014 г.

Обява за провеждане на информационна среща в с. Ковачево на 18.08.2014 г.

График за провеждане на консултации с потенциални бенефициенти за периода 15.05.2014 г. – 31.08.2014 г.

Покана Седми прием на проектни предложения

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява СЕДМИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата “ПОКАНИ ПО МЕРКИ” → СЕДМИ ПРИЕМ или да бъдат получени на място в офиса на МИГ. Проектите ще се входират в оригинал и две копия.

Период на консултации: 15.08.2014 г. – 31.08.2014 г.

Период на прием на Заявления: 01.09.2014 г. – 13.09.2014 г.

Обща покана