РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ“

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СМР“

На 17 и 18 ноември 2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ проведе обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР“, което се проведе в гр. Велинград, хотел „Деви“ ЕООД. Прочети още…

Промяна в Наредба 23/2009 г.

На 18.11.2014 г. в Държавен вестник брой 95 е публикувана промяна на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
В приетата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 са променени сроковете за изпълнение и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие заложени в чл.10, ал.5, а именно:
Чл.10, ал.5 Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекти по стратегия за местно развитие е 30 юли 2015 г. с изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи, за които крайният срок е 15 септември 2015 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ 421 и 431 ОТ ПРСР 2007-2013 г.“

Изпълнение на Стратегия за местно развитие за периода 13.10.2011 г.  – 31.10.2014 г.

Подписани договори през месец октомври

Списък на проектните предложения по Седма покана, преминали по техническа оценка

Таблица за класираните кандидати по мярка 123

Таблица за класираните кандидати по мярка 311

Таблица за класираните кандидати по мярка 312

Таблица за класираните кандидати по мярка 313

Списък на заявленията по Седма покана, отговарящи на критериите за допустимост

Списък на входираните проекти по Седма покана

РАБОТНА СРЕЩА ПО ОС 4 ЛИДЕР НА ПРСР 2007 – 2013 г. И ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

Изпълнителният директор Мария Тодорова-Митова и Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев участваха в работна среща по Ос 4 Лидер на ПРСР 2007-2013 г. и Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. Прочети още