Информация от проведена работна среща в гр. Белово на 25.04.2016 г.

Повече »

Информация от проведена информационна среща в гр. Велинград на 20.04.2016 г.

Повече »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 25.05.2016 г.

Управителният съвет на Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Белово, Септември, Велинград“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението,…

Повече »

Обява за провеждане на работна среща в гр. Септември на 27.04.2016 г. във връзка с подготовката на Стратегията за местно развитие през програмния период 2014-2020 г.

Повече »

Обява за провеждане на работна среща в гр. Велинград на 26.04.2016 г. във връзка с подготовката на Стратегията за местно развитие през програмния период 2014-2020 г.

Повече »

Обява за провеждане на работна среща в гр. Белово на 25.04.2016 г. във връзка с подготовката на Стратегията за местно развитие през програмния период 2014-2020 г.

Повече »

Информация от проведена информационна среща в с. Мененкьово, общ. Белово на 18.04.2016 г.

Повече »

Информация от проведена среща в гр. Септември на 19.04.2016 г. във връзка с представяне на ПРСР 2014-2020 г. и ВОМР

Повече »

Покана за информационна среща в гр. Велинград на 20.04.2016 г.

Повече »

Покана за информационна среща в гр. Септември на 19.04.2015 г.

Повече »