О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време,…

Повече »

П О К А Н А за Общо събрание на МИГ – “Белово, Септември, Велинград”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

Повече »

Покана УС

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград   Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от…

Повече »

Индикативна годишна работна програма 2018 г. – проект

Индикативна годишна работна програма за 2018 год. в изпълнение на СВОМР на МИГ  – “Белово, Септември, Велинград”  – за предварително обсъждане /на основание чл.26, ал.1 от Постановление 162/05.07.2016год. на МС…

Повече »

Покана УС

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград   Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от…

Повече »

Покана УС

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград   Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от…

Повече »

Важна информация за бъдещите кандидати по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Уведомяваме всички заинтересовани страни и бъдещи бенефициенти по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, че поради независещи от МИГ „Белово, Септември, Велинград“ причини има забавяне в процеса…

Повече »

Покана УС

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград   Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от…

Повече »

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ- Белово, Септември, Велинград – Мария Тодорова – Митова  участва в изнесеното заседание на Работната…

Повече »