Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможности за учене през целия живот за всички възрастови групи“, финансирана от ОР „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно…

Повече »

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ избра нов Председател на Управителен съвет

На 04.05.2018г. се проведе заседание на Общото събрание на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, в чиито дневен ред бе избирането на нов председател на УС

Повече »

Покана за участие еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Покана Програма  

Повече »

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

по процедура за подбор на проектни предложения № BG 16RFOP002-1.007 „МИГ – Белово, Септември, Велинград”по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъжданена документите на промяна на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирано по Програма за развитие на…

Повече »

Индикативна годишна програма стратегия за водено от общностите местно развитие

  НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“2018 ГОДИНА – изменена на 30.04.2018г. Приета с Протокол № 6 от 14.07.2017 г.  и Протокол № 7 от 16.08.2017…

Повече »

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите

определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана…

Повече »

Обява – Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 21 „СЪХРАНЯВАНЕ,РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от…

Повече »

Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

П О К А Н А За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание…

Повече »