Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »

Отворен прием по Мярка 4.1.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1…

Повече »

Съобщение

           Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 18.10.2018г. в Конферентна зала на хотел…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1…

Повече »

Съобщение

Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 17.10.2018г. в Заседателна зала на Община Белово. ОИЦ…

Повече »

Съобщение

       Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 16.10.2018г. в Заседателна зала на Община Септември….

Повече »

Съобщение

На 10.10.2018г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 по Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция…

Повече »