Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1…

Повече »

Съобщение

Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 17.10.2018г. в Заседателна зала на Община Белово. ОИЦ…

Повече »

Съобщение

       Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 16.10.2018г. в Заседателна зала на Община Септември….

Повече »

Съобщение

На 10.10.2018г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 по Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция…

Повече »

Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5…

Повече »

Обява

МИГ – Белово, Септември, Велинград ще се включи в организираната от ОИЦ – Пазарджик информационна среща, за представяне на отворени процедури за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции…

Повече »

Обява

МИГ – Белово, Септември, Велинград ще се включи в организираната от ОИЦ – Пазарджик информационна среща, за представяне на отворени процедури за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции…

Повече »

Обява

МИГ – Белово, Септември, Велинград ще се включи в организираната от ОИЦ – Пазарджик информационна среща, за представяне на отворени процедури за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции…

Повече »