Съобщение за отваряне на процедура по ОПИК

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Целта на процедурата е осигуряване на…

Повече »

Съобщение

Към днешна дата МИГ – Белово, Септември, Велинград е отворил и реализирал приеми по всички мерки от СВОМР, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният бюджет по СВОМР на МИГ…

Повече »

Съобщение

Поради усложнената епидемична обстановка, следствие от бързото разпространяване на коронавирус /COVID-19/ и необходимостта от спешни противоепидемични мерки за опазване здравето на населението и справяне н неблагоприятното въздействие върху редица сектори…

Повече »

Съобщение

Относно пренасочване на финансов ресурс от мерките за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие с финансиране от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. Писмо…

Повече »

Съобщение за отваряне на процедура по ОПИК

МИГ Белово, Септември, Велинград информира всички заинтересовани лица от територията на МИГ, че от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои отварянето на процедура…

Повече »

Покана за ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение…

Повече »

Обява за отлагане на ОС

Управителният съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград”, на основание Заповед №РД 01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19…

Повече »

Указание на УО на ОП”РЧР”

Указания и препоръки на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 във връзка с инзвънредното положение, обявено на 13.03.2020г. КЪМ ДОКУМЕНТА

Повече »

Съобщение

На вниманието на бенефициентите със сключени договори към СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от ОП “Развитие на човешките ресурси” ! Информираме Ви, че Управляващия орган на ОПРЧР…

Повече »

Съобщение

На вниманието на бенефициентите със сключени договори към СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от ОП “Иновации и конкурентоспособност” ! Информираме Ви, че Управляващия орган на ОПИК публикува…

Повече »