Съобщение относно проекти по Мярка 2.2.1

Относно еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от…

Повече »

Обява – Обществено обсъждане по Мярка 2.3

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ…

Повече »

Съобщение относно информационна среща по Мярка 7.2

На 05.04.2019г. от 10:30 часа в град Септември в заседателна зала на Общински съвет – Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 37А  се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни…

Повече »

Покана за участие в еднодневна информационна среща

свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември,…

Повече »

Покана за участие в еднодневна информационна среща

свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,…

Повече »

Обява – Обществено обсъждане на проект по мярка 2.2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 6.4.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1…

Повече »

Покана за участие в информационна среща

Областен информационен център – Пазарджик организира информационна среща на тема “Възможности за финансиране по европейските програме през 2019г.”. Събитието ще се състои на 08.04.2019г. от 10:30ч. в Конферентна зала на…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 7.2

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по мярка 2.2.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за…

Повече »