Съобщение

На 15.11.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ…

Повече »

Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 6.4.1…

Повече »

Съобщение

          На 05.11.2018г. от 10:00 часа в сесийната зала на Общински съвет – Септември се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 –…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“…

Повече »

Съобщение

       На 01.11.2018г. в Туристически информационен център – гр.Велинград се проведе информационен ден по Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови…

Повече »

Обява

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от…

Повече »

Важно съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, „Местна Инициативна Група – Белово, Септември,…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »