Първият подписан договор

На 04.07.2013 г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа първият си тристранен договор по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Бенефициент по договора е Община Белово с проектно предложение Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ,”Св. Св. Кирил и Методий” град Белово чрез основен ремонт на отоплителната инсталация” по мярка 321.

DSC00011DSC00015DSC00021

 

Резултати от проведени конкурси

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” проведе конкурси за избор на Счетоводител и Експерт по Ос 1. След проведените етапи, Управителният съвет на МИГ одобри кандидатурата на Павлина Димитрова Варева за Счетоводител и на Стефка Атанасова Кръстева за Експерт по Ос 1.

Списък на проектните предложения, преминали техническа оценка

Таблица за класираните кандидати по мярка 121

Таблица за класираните кандидати по мярка 123

Таблица за класираните кандидати по мярка 311

Таблица за класираните кандидаъи по мярка 312

Таблица за класираните кандидати по мярка 313

Таблица за класираните кандидати по мярка 321

Таблица за класираните кандидати по мярка 322

Бюлетин бр. 2/2013 г.

Списък на кандидатите, преминали трети етап на конкурса за избор на Експерт Ос 1 – интервю

Списък на кандидатите, преминали трети етап на конкурса за избор на счетоводител – интервю

Списък на заявленията, отговарящи на критериите за допустимост

Списък на критериите, неотговарящи на критериите за допустимост

Списък на кандидатите, преминали втори етап на конкурса за избор на Счетоводител – тест

Списък на кандидатите, преминали втори етап на конкурса за избор на Експерт Ос 1 – тест

Списък на кандидатите, преминали успешно първи етап на конкурса за избор на Счетоводител – по документи