Посещение на МИГ Костенец с цел обмяна на опит и споделяне на добри практики

Повече »

Участие в двудневен форум на тема “Устойчиво управление на земите и планиране на строителство в земеделски фонд”

Повече »

Подадено заявление по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

На 03.09.2015г. СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” входира в Министерство на земеделието и храните заявление за изразяване на интерес за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ…

Повече »

Участие в двудневен форум на тема “Ефективно използване на ресурсите в туризма”

Повече »

Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” на 19.08.2015 г. Материали по т. 1 от дневния ред Наредба № 16/30.07.2015 г.

Повече »

Международна конференция по подхода Лидер 22-25.06.2015 г.

Повече »

Изнесени приемни дни на НССЗ в област Пазарджик

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира шест изнесени приемни в област Пазарджик през юли. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители…

Повече »

Изпълнение на Стратегията за местно развитие към 30.06.2015 г.

Повече »

Национален фотографски конкурс на тема “Моята Рила”

Повече »

Участие в международна конференция по мярка 421 “Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”

Повече »