Обява по Мярка 2.3

„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително…

Повече »

Съобщение относно проектни предложения Мярка 2.2

На 17.05.2019 г. от 10:30 часа в град Велинград се проведе информационен ден свързан с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.050 по Мярка 2.2 „Подобряване…

Повече »

Съобщение относно проектни предложения Мярка 2.2.1

На 03.05.2019 г. от 11:00 часа в град Велинград се проведе информационен ден свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с…

Повече »

Покана относно проектни предложения по Мярка 2.2

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в…

Повече »

Обява относно подбор на проектни предложения

МИГ Белово, Септември, Велинградс подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения…

Повече »

Съобщение относно проекти по Мярка 2.2.1

Относно еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от…

Повече »

Обява – Обществено обсъждане по Мярка 2.3

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ…

Повече »

Съобщение относно информационна среща по Мярка 7.2

На 05.04.2019г. от 10:30 часа в град Септември в заседателна зала на Общински съвет – Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 37А  се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни…

Повече »

Покана за участие в еднодневна информационна среща

свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември,…

Повече »

Покана за участие в еднодневна информационна среща

свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,…

Повече »