Подписване на административен договор

На 01.07.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране…

Повече »

Подписване на административен договор

На 23.06.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0007-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент…

Повече »

Подписване на административен договор

На 23.06.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране…

Повече »

Съобщение

На 04.06.2020г. екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград по покана на „Деви“ ЕООД присъства на периодична среща с представители на целевите групи в Център „Равен старт“, който е част от…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Премиера-257” ООД, по процедура № BG16RFOP002-2.020 “Подобряване на производствение капацитет в МСП”, Мярка 2.2 на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 от СВОМР на МИГ –…

Повече »

Съобщение на УО на ОПРЧР

Уважаеми бенефициенти,  Обученията по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, какъвто е ЕСФ, съ-финансиращ ОПРЧР, са вече разрешени със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-268 от…

Повече »

Съобщение за отваряне на процедура по ОПИК

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Целта на процедурата е осигуряване на…

Повече »

Съобщение

Към днешна дата МИГ – Белово, Септември, Велинград е отворил и реализирал приеми по всички мерки от СВОМР, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният бюджет по СВОМР на МИГ…

Повече »

Съобщение

Поради усложнената епидемична обстановка, следствие от бързото разпространяване на коронавирус /COVID-19/ и необходимостта от спешни противоепидемични мерки за опазване здравето на населението и справяне н неблагоприятното въздействие върху редица сектори…

Повече »

Съобщение

Относно пренасочване на финансов ресурс от мерките за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие с финансиране от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. Писмо…

Повече »