Обява относно проектни предложения по мярка 4.1.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

Информационна среща по Мярка 6.4.1

       На 09.01.2019г. от 10:30 часа в град Велинград, хотел „Елбрус“, бул.“Хан Аспарух“ № 116, малка заседателна зала се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна…

Повече »

Информационна среща по Мярка 4.2.1

        На 08.01.2019г. от 10:30 часа в град Велинград, хотел „Елбрус“, бул.“Хан Аспарух“ № 116, малка заседателна зала се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна…

Повече »

Обява – Обществено обсъждане на проект по мярка 2.2.1

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по мярка 1.7

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември,…

Повече »

Новини – Въпроси и отговори по мярка 6.4.1

Въпроси и отговори по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 1.7

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по мярка 6.4.1

За участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите…

Повече »

Покана относно общо събрание на сдружението

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание…

Повече »

Съобщение относно информационна среща по мярка 4.2.1

              Относно провеждане на еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“…

Повече »