Покана за обучение на бенефициенти в гр.Велинград на 05.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Подписване на административен договор

На 10.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“…

Повече »

Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0008-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и…

Повече »

Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с…

Повече »

Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0006-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с…

Повече »

Подписване на административен договор

На 01.07.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране…

Повече »

Подписване на административен договор

На 23.06.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0007-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент…

Повече »

Подписване на административен договор

На 23.06.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране…

Повече »

Съобщение

На 04.06.2020г. екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград по покана на „Деви“ ЕООД присъства на периодична среща с представители на целевите групи в Център „Равен старт“, който е част от…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Премиера-257” ООД, по процедура № BG16RFOP002-2.020 “Подобряване на производствение капацитет в МСП”, Мярка 2.2 на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 от СВОМР на МИГ –…

Повече »