МИГ – Белово, Септември, Велинград подаде Заявление до МЗХГ за допълнително финансиране за операции по подмярка 19.2 и подмярка 19.4 от ЕЗФРСР

На основание чл.14, ал.1 и в съответствие с чл.18, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Споразумение № РД 50 – 189 от 29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за ВОМР на територията на общините Белово, Септември…

Повече »

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 20.05.2021г. от 15:00 часа се проведе Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:…

Повече »

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Удължава се срокът за провеждане на обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР…

Повече »

Обява относно възможността за присъствено участие в обществено обсъждане.

МИГ – Белово, Септември, Велинград информира всички заинтересовани лица, желаещи да участват в планираното обществено обсъждане на 20.05.2021г. за допълнително финансиране и разпределение на финансов ресурс, чрез промяна в СВОМР…

Повече »

Сключен анекс към договор с НЧ “ВЪЗРАЖДАНЕ – 1926”

На 05.05.2021 г. между Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” и НЧ “Възраждане-1926“ се подписа Анекс № BG06RDNP001-19.031-0010-C02 към Договор № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 от 03.09.2019…

Повече »

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат…

Повече »

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Белово“ и промяна в Устава на…

Повече »

Покана за ОС на МИГ на 28.05.2021 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “Фърст-69” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и…

Повече »