Указание на УО на ОП”РЧР”

Указания и препоръки на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 във връзка с инзвънредното положение, обявено на 13.03.2020г. КЪМ ДОКУМЕНТА

Повече »

Съобщение

На вниманието на бенефициентите със сключени договори към СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от ОП “Развитие на човешките ресурси” ! Информираме Ви, че Управляващия орган на ОПРЧР…

Повече »

Съобщение

На вниманието на бенефициентите със сключени договори към СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от ОП “Иновации и конкурентоспособност” ! Информираме Ви, че Управляващия орган на ОПИК публикува…

Повече »

Обява за отлагане на ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание Заповед №РД 01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка…

Повече »

Заповед

В съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, за социална дистанция: Въвеждам дистанционна форма на работа на служителите на СНЦ „МИГ – Белово,Септември,Велинград“ до 13.04.2020г. ,като комуникацията с тях ще…

Повече »

Съобщение

  МИГ – Белово, Септември, Велинград ИНФОРМИРА бенефициентите със сключени договори по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно…

Повече »

Покана за ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

Покана за общо събрание на МИГ “Белово, Септември, Велинград”

За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл….

Повече »

Проведено обучение на членовете на Управленски съвет и Общ.събрание на сдружението

На 17 и 18.12.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград проведе двудневно обучение за членовете на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението. След подписването на Споразумение за Стратегия за ВОМР РД…

Повече »

Съобщение

Съобщение относно длъжността Експерт по прилагане на СВОМР и длъжността счетоводител на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК⇒

Повече »