Съобщение

На 30.11.2018г. от 10:30 часа в малка заседателна зала на Община Велинград – град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения…

Повече »

Съобщение

       На 01.11.2018г. в Туристически информационен център – гр.Велинград се проведе информационен ден по Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови…

Повече »

Обява

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от…

Повече »

Важно съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, „Местна Инициативна Група – Белово, Септември,…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »

Отворен прием по Мярка 4.1.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1…

Повече »

Съобщение

           Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 18.10.2018г. в Конферентна зала на хотел…

Повече »