Покана за участие в еднодневна информационна среща

свързана с подготовка на проекти предложения по обявена процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,…

Повече »

Обява – Обществено обсъждане на проект по мярка 2.2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 6.4.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1…

Повече »

Покана за участие в информационна среща

Областен информационен център – Пазарджик организира информационна среща на тема “Възможности за финансиране по европейските програме през 2019г.”. Събитието ще се състои на 08.04.2019г. от 10:30ч. в Конферентна зала на…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 7.2

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по мярка 2.2.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 2.2.1

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 „Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 „Активно…

Повече »

Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл….

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 4.1.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

Информационна среща по Мярка 6.4.1

       На 09.01.2019г. от 10:30 часа в град Велинград, хотел „Елбрус“, бул.“Хан Аспарух“ № 116, малка заседателна зала се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна…

Повече »