Проведено обучение за изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР в гр.Септември

На 06.08.2020г. в гр. Септември МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по…

Повече »

Проведено обучение за изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР в гр.Велинград

На 05.08.2020г. в гр. Велинград МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по…

Повече »

Съобщение за отворена процедура по ОПИК във връзка с COVID 19

МИГ Белово, Септември, Велинград Ви уведомява, че Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) е отворена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни…

Повече »

Покана за обучение на бенефициенти в гр.Белово на 07.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за обучение на бенефициенти в гр.Септември на 06.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за обучение на бенефициенти в гр.Велинград на 05.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Подписване на административен договор

На 10.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“…

Повече »

Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0008-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и…

Повече »

Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с…

Повече »

Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0006-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с…

Повече »