Покана за участие в обучение по ПРСР в гр.Велинград на 04.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Одобрен допълнителен размер на финансовата подкрепа към СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград

На 03.09.2021г. на официална церемония в Министерство на земеделието, храните и горите служебният министър Христо Бозуков връчи заповедите за увеличение на бюджетите на местните инициативни групи по подхода Водено от…

Повече »

Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 13.09.2021г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение №…

Повече »

Участие на МИГ в работна среща на Асоциация “Българска национална ЛИДЕР мрежа” и УО на ПРСР

Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация…

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2

Списък на постъпилите проекти по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.528 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”;

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.2 ПРСР

На 16.07.2021г. от 15:00 часа в град Белово се проведе информационна среща в заседателната зала на Общински съвет – Белово, свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ …

Повече »

Покана за участие в информационна среща свързана с подготовката на проекти по Мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по…

Повече »

ДФЗ публикува “Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020” с указания към изпълнението на договори за БФП

Ръководството има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение…

Повече »

Покана за прием на проектни предложения по Мярка 7.2

МИГ – Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “ОТО МЕБЕЛ” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията…

Повече »