Покана за информационна среща по мярка 6.4.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите…

Повече »

Съобщение по Мярка 21

 На 03.09.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград подписа първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд…

Повече »

Обява Мярка 6.4.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

Съобщение – трети прием по мярка 6.4.1

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията…

Повече »

Покана за ОС

За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл….

Повече »

Съобщение относно мярка 6.4.1

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията…

Повече »

Обява трети прием по мярка 6.4.1

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията…

Повече »

Съобщение относно проекти предложения по Мярка 2.3

На 18.06.2019 г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден свързан с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.044 по Мярка 2.3„Повишаване на…

Повече »

Покана по Мярка 2.3

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и…

Повече »

Обява по Мярка 2.3

„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително…

Повече »