Покана за участие в информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Мярка 4.1.1 на 29.03.2022г. в гр.Велинград

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за…

Повече »

Покана за участие в информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Мярка 4.1.1 на 28.03.2022г. в гр.Септември

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за…

Повече »

Покана за участие в информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Мярка 4.1.1 на 25.03.2022г. в гр.Белово

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 2.2 на ОПИК

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от…

Повече »

Обява за отворен прием на проектни предложения по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕЛАРД ЗА СОЛИДАРНОСТ КЪМ НАРОДА НА УКРАЙНА

ЕЛАРД излезе с изрична декларация с която изразява солидарност към народа на Украйна BG solidarity declaration for the people of Ukraine ⇒ Rural society solidarity declaration for the people of…

Повече »

Обява за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа, Във връзка с планиране на дейности и разходи за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водени от общностите местно развитие“ от…

Повече »

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 2.2 на ОПИК

Въпроси и отговори по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от 03.02.2022 г.

Повече »

Промяна в планираните информационни срещи за 18.02.2022 г. и 19.02.2022 г.

Промяна в планирано провеждане на информационни срещи за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции…

Повече »

Обява за отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции…

Повече »