ФОРУМ НА ТЕМА „ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПРАКТИКИ НА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Обучение на местни лидери за популяризиране на подхода ЛИДЕР и Стратегията за местно развитие

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – ЧИРПАН“

ФОРУМ НА ТЕМА: “УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

На 27 и 28 ноемри 2014 г. екипът на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” участва във форум на тема “Управление, мониторинг, оцека и актуализиране на стратегии за местно развитие”. Прочети още

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ“

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СМР“

На 17 и 18 ноември 2014 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ проведе обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР“, което се проведе в гр. Велинград, хотел „Деви“ ЕООД. Прочети още…

Промяна в Наредба 23/2009 г.

На 18.11.2014 г. в Държавен вестник брой 95 е публикувана промяна на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
В приетата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 са променени сроковете за изпълнение и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие заложени в чл.10, ал.5, а именно:
Чл.10, ал.5 Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекти по стратегия за местно развитие е 30 юли 2015 г. с изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи, за които крайният срок е 15 септември 2015 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ 421 и 431 ОТ ПРСР 2007-2013 г.“

Изпълнение на Стратегия за местно развитие за периода 13.10.2011 г.  – 31.10.2014 г.

Подписани договори през месец октомври