Обява относно “Подобряване на производствения капацитет в МСП”

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020  ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на…

Повече »

Съобщение относно Индикативната годишна работна програма

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“2018 ГОДИНА – изменена на 03.04.2018г.  Приета с Протокол №…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения

На вниманието на кандидатите в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово,…

Повече »

Обява относно обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект…

Повече »

Покана относно общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап  от конкурс за избор на Технически асистент на МИГ Списък на кандидатите успешно преминали трети етап от конкус за избор на Технически асистент…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ – 27.03.2018г. Списък на кандидатите, успешно приминали първи етап на конкурса за избор на Технически…

Повече »

Обявление

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за…

Повече »

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие…

Повече »

О Б Я В Л Е Н И Е – 26.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 26.02.2018 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент…

Повече »