Посещение на МИГ Костенец с цел обмяна на опит и споделяне на добри практики

Участие в двудневен форум на тема “Устойчиво управление на земите и планиране на строителство в земеделски фонд”

Подадено заявление по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

На 03.09.2015г. СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” входира в Министерство на земеделието и храните заявление за изразяване на интерес за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Целта е подготовка на Стратегията за местно развитие за новия програмен период 2014 – 2020 г., чрез провеждане на информационни кампании, консултации, обучения на екипа и местни лидери.

Участие в двудневен форум на тема “Ефективно използване на ресурсите в туризма”

Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” на 19.08.2015 г.

Материали по т. 1 от дневния ред

Наредба № 16/30.07.2015 г.

Международна конференция по подхода Лидер 22-25.06.2015 г.

Изнесени приемни дни на НССЗ в област Пазарджик

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира шест изнесени приемни в област Пазарджик през юли. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.
НССЗ ще проведе общо 143 изнесени приемни в цялата страна през следващите два месеца – юли и август. Приемните за област Пазаджик за месец юли ще се проведат в следните населени места:
– 01.07.2015 г. – 13:30 – 16:00 ч. – гр. Белово, сградата на Общината
– 08.07.2015 г. – 09:00 – 12:30 ч. – гр. Панагюрище, Общинска служба по земеделие
– 08.07.2015 г. – 13:30 – 16:00 ч. – гр. Стрелча, Общинска служба по земеделие
– 15.07.2015 г. – 09:00 – 12:30 ч. – гр. Велинград, Общинска служба по земеделие
– 15.07.2015 г. – 13:30 – 16:00 ч. – гр. Ракитово, Общинска служба по земеделие
– 24.07.2015 г. – 11:00 – 15:00 ч. – гр. Сърница,Общинска служба по земеделие
По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Изпълнение на Стратегията за местно развитие към 30.06.2015 г.

Национален фотографски конкурс на тема “Моята Рила”

Участие в международна конференция по мярка 421 “Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”