ПРСР 2007-2014

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /публикувано на 08.12.2015 г./

Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове /публикувано на 08.12.2015 г./

Мерки от ПРСР 2014-2020 /публикувано на 17.05.2016 г./