Отговори на зададени въпроси

Въпрос:

Възможно ли е по мярка 121 “Модернизация на земеделски стопанства” да бъде създаден собствен лозов масив от 50 дка с винени сортове лозя.

Отговор:

Създаването на винени лозя е недопустимо за подпомаганепо мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (чл. 4, ал 7, т. 2). По мярка 121 е допустимо създаването на десертни лозя. За сектор “винени лозя” по тази мярка е допустимо закупуване на селскостопанска техника и оборудване за тяхното отглеждане, както и за преработка на собствено грозде.

Въпрос:

Притежавам първа категория кравеферма и желая да кандидатства по мярка 121 “Модернизация на земеделски стопанства” с цел закупуване на техника, която да подпомага дейността ми. Възможно ли е да за закупя трактор, тороразпръскващо ремарке и дискова брана за прилагане на Директива на Съвета от 12.12.1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (т. нар  Нитратната директива)?

Отговор:

Ако отговаряте на условията, имате възможност да кандидатствате по мярка 121 за получаване на финансова помощ за всички изброени от Вас активи.

Въпрос:

Искам да създам свинеферма. Мога ли по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” да получа субсидия за построяване на сграда, закупуване на техника и свине? 

Отговор:

Чл. 26 и Чл. 27 от Наредба № 8 от 3.04.2008 г. третират допустимите и недопустимите за финансова помощ разходи. Във Вашия случай изграждането на сграда и закупуването на нужната апаратура са допустими разходи, ако отговарят и на останалите условия, а закупуването на животни (в т.ч. прасета) е недопустим за финансово подпомагане разход.

Въпрос:

Искам да закупя трактор за обработване на 40 дка земя, като 10 дка са собствена земеделска земя (достатъчно за изисквания икономически размер), а останалите 30 дка са под аренда, на които договора им изтича след две години. Необходимо ли е към датата на кандидатстване договорът за аренда да е със срок 5 години.

Отговор:

Във Вашия случай, щом имате 10 дка земя, които Ви осигуряват изисквания минимален икономически размер, то към момента на кандидатстване не е необходимо да представяте договор за аренда за останалите 30 дка земя, но трябва в продължение на минимум 5 години от дата на подписване на договора за отпускане на финансовата помощ да обработвате 40 дка земя, като може всяка година парцелите да се променят. В бизнес плана е необходимо да представите и обосновка, че капацитета на закупувания трактор е в съответствие с размера на обработваната земя.

Въпрос:

Новосъздадена фирма би ли могла да участва с проекти по мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”?

Отговор:

По мярка 123 няма пречки да кандидатстват новосъздадени фирми в случай, че отговарят на условията и изискванията на Наредба №18 от 26.06.2008 г.

Въпрос:

Здравейте имам въпрос по мярка 312.

В случай, че се кандидатства с новорегистрирано микропредприятие, трябва ли на етап кандидатстване то да има назначен персонал? Възможно ли е да се назначи персонал при евентуално одобрение на проекта?

Отговор:

В отговор на Вашето запитване относно мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” Ви информираме, че няма изискване към момента на подаване на заявлението за подпомагане, новорегистрираното микропредприятие да има назначен персонал.

Въпрос:

Здравейте,
имам следните въпроси по мярка 312:
1. Що е “одобрена обособена част от инвестицията” при строителство с разрешение за строеж т.е. на какъв етап от строежа и при какви условия и срокове се получава междинно плащане?
2. Ако в процеса на строителство, се наложат по обективни технически причини някои дребни промени от предварително одобрения проект и които НЕ водят до изменения в структурата и предназначението на обекта, както и до отклонение в предварително одобрените плащания  –  ще има ли корекция в сумата на субсидия или друга санкция?
Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на Вашето запитване Ви информираме:

Междинно плащане е плащане за обособена част от одобрената за финансова помощ инвестиция. Извършените етапи на изпълнение на инвестицията, трябва да са обособени и да са доведени до самостоятелна степен на завършеност съобразно технологичния проект.

Чл.41 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., гласи:

(1)  Ползвателят може да подаде искане за промяна  на договора  в Разплащателната агенция не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат  доказателствата,  необходими за преценката на основателността на  искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка определени в тази наредба;

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора до срока по чл.40.

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, Разплащателната агенция приема или отхвърля исканата промяна.”

Въпрос:

Здравейте,
във връзка с изготвяне на проект за селски туризъм по мярка 312, имам следните въпроси:
1.
Изграждането на двора – ограда,беседка,барбекю,етски кът,леи,зеленяване – влиза ли към допустимите разходи за подпомагане?
2.
Прилага ли се техническа спесификация за всеки отделен уред при обзавеждането /кухненски и отоплителни уреди/?

Отговор:

В отговор на Вашите въпроси постъпили на електронния адрес, Ви информираме както следва:

1.    Изграждането на двора (вертикална планировка) е допустим разход по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

2.    Офертите се придружават от техническа спецификация, в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника.

Въпрос:

Здравейте,

Моля да ми отговорите на следните въпроси:

1. Горният праг от 15 000 евро, заложен в указанията, за представяне на три оферти, за коя стойност на офертата се отнася – със или без включен ДДС, при условие, че аз съм регистрирано по ЗДДС юридическо лице.

2. При подготовка на бизнес-плана, кои от представените в офертите стойности да бъдат вписани – със или без ДДС, отново в случая на регистрирано по ЗДДС юридическо лице.

С уважение,

Отговор:

В отговор на Вашите въпроси, Ви информираме както следва:

За разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000евро, или са част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик/изпълнител, се изисква представяне на процедура за избор на изпълнител/доставчик и най-малко три съпоставими независими офертив оригинал, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи. Кандидатът посочва избрания оферент.

За разходи, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от доставки/услуги на обща стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко една оферта в оригинал.

И в двата случая цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС, като оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

В случаите, когато юридическото лице е регистрирано по ЗДДС, то следва да кандидатства за одобрение на разходите без включен ДДС. Същото правило важи и при попълване на таблиците в бизнес плана.

Въпрос: Притежавам имот в регулация, находящ се в землището на с. Долно Вършило, общ. Септември (вилна зона). Събирам предварителна информация за възможностите за кандидатстване по мярка 311 от Програмата за развитие на селските райони. Като основна цел бих посочил – изграждане и експлоатация (отдаване под наем) на двуетажна къща за гости. Съгласно информацията, с която разполагам към момента община Септември попада в списъка на общини, одобрени по Програмата. Във връзка с горе описаното бих желал да попитам имам ли право да кандидатствам по Мярка 311, както и за вариантите за консултация по възможността и изискванията, които следва да се имат предвид при подготовката за кандидатстване за финансиране по Мярка 311 и последващо изпълнение на проекта.

Отговор: Относно възможността да подадете заявление за подпомагане на дейност, свързана с изпълнение на Стратегия за местно развитие на общините Белово, Септември и Велинград е необходимо първо да проверите допустимостта и готовността си като заявител, съответно и на проектните дейности. Това се регулира от Наредба 23/2009 г на Министерство на земеделието и храните и от наредба за конкретната мярка. В случая с мярка 311 Наредбата е 30/2008 г. на МЗХ. Като територия на която се извършва и като обхват на дейността, Вашият проект е допустим. Обърнете внимание на чл.13 от Наредба 30/2008г. за изискванията към кандидатите. Поради спецификата на всеки заявител и проект Ви препоръчвам да се свържете с екипа на „МИГ- Белово, Септември, Велинград”, за да уточните удобен за вас ден и час за лична консултация в офиса на проекта или в обявените информационни дни на територията на трите общини. График за консултации и информационни дни е изнесен и на сайта на сдружението http://www.migbsv.com/.

 

Въпрос: Здравейте, бих искала да задам следния въпрос, свързан с обявената покана за приемане на заявления по мярка 312: В допустимите разходи за финансиране могат ли да се включат възнаграждения и осигуровки за лицата, заети с разработването и изпълнението на проекта – ръководител и счетоводител и съответно може ли да се предвидят разходи за одит?

Отговор: Във връзка с Ваше запитване относно мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Ви информираме както следва: Съгласно Чл. 23., ал. 13, т. 5 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., оперативните разходи са недопустими за финансово подпомагане. Разходите за възнаграждения и осигуровки, както и тези за одит са оперативни разходи и не подлежат на финансово подпомагане по реда на тази наредба. Финансовата помощ за общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта е в размер до 12% от стойността на допустимите разходи по проекта, посочени в чл. 23, ал. 1, т. 1 до 4 от наредбата. Консултациите се състоят от разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по чл. 23, ал.1, т. 1 до 4 от наредбата.

 

Въпрос: Здравейте, имам въпрос по мярка 312. В случай, че се кандидатства с новорегистрирано микропредприятие, трябва ли на етап кандидатстване то да има назначен персонал? Възможно ли е да се назначи персонал при евентуално одобрение на проекта?

Отговор: В отговор на Вашето запитване относно мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на територията на общините Белово, Септември и Велинград., Ви информираме както следва: Няма изискване към момента на подаване на заявлението за подпомагане, новорегистрираното микропредприятие да има назначен персонал.

 

Въпрос: Предстои ми да регистрирам своя фирма (ЕООД) в рамките на 2 седмици. Досега във връзка с бизнес плана, с който ще кандидатствам, съм дал свои лични средства (преди съществуването на фирмата) за хонорари на нотариуси, архитект и консултант по дизайна на обекта. Мога ли въз основа на чл.7(3) и препратката към чл.23(1), т.5а от Наредба 29 да заявя гореспоменатите направени вече разходи за хонорари като проектни допустими разходи, от които по програмата да ми бъдат възвърнати 70%? По какъв начин мога да обвържа тези разходи с исканите документи 26 и 27?

Отговор: При хипотеза, че няма регистрирано още лице- кандидат, предполагам че платежният документ е издаден на лице различно от кандидатстващия за безвъзмездна помощ. В допълнение към това съгласно чл.23 ал.13 т.1. са недопустим разход плащанията  в брой, а очевидно лицето кандидат няма банкова сметка.

 

Въпрос: Здравейте! Имам следния въпрос по линия на Мярка 312 . Интересувам се от следното – могат ли оференти да пращат оферти по интернет, по e-mail и те да бъдат представяни пред МИГ и съответно зачитани от проверяващите, въпреки че някои са без подпис и печат, но от реални фирми? Бихте ли ми казали също в колко копия се подава цялата документация?

Отговор: Във връзка с Вашето запитване Ви информираме както следва:

1. Съгласно изискванията на чл. 23 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., офертите се представят в оригинал – на хартиен носител с подпис и печат.

2. Всички изискуеми документи се представят в оригинал, когато изрично не е упоменато, че се изисква копие.

В случаите, когато пред документа е записано „копие” се представя копие, заверено от кандидата с „Вярно с оригинала”. За всички представени копия, кандидатът трябва да осигури оригинала за сравнение от служителя на МИГ.