Управителен съвет

Член на УС – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице Седалище и адрес на управление на юридическите лица, постоянен адрес или месторабота за физическите лица Представител по закон и представител по пълномощие Сектор Заинтересована страна Заемана позиция в УС Контакти
1 СУ „Христо Ботев“,
ЕИК 000341788
гр. Септември,
п.к. 4490
бул. „България“
№ 42
Ивалина Василева Табакова – представител по закон Публичен сектор Образователна институция член hrbotev_sp@abv.bg
03561/2134
2 „Център за специална образователна подкрепа – Велинград“,
ЕИК 000342694
гр. Велинград,
п.к. 4600
бул. „Съединение“
№ 256,
Елена Иванова Канлиева – представител по закон Публичен сектор Социално заведение член e_kanlieva@abv.bg
0878 267 130
3 „КИШ“ ЕООД,
ЕИК 112614466
гр. Велинград,
п.к. 4460,
ул. „Пионерска“
№ 31
Костадин ДимитровШулев – представител по закон Стопански сектор Търговия в сферата на туризма член koci76@abv.bg
0886849885
4 ЕТ „РОСИ – ЕИТ –
ЕЛЕНА ТЕРЗИЙСКА“,
ЕИК 112510859
с. Голямо Белово,
п.к. 4473,
ул. „Пета“ № 17
Емил Иванов Терзийски – представител по пълномощие
Елена Ангелова Терзийска – представител по закон
Стопански сектор Търговия в сферата на услугите член emil.terziiski@abv.bg
0882425884
5 ЕТ „Бранимир Георгиев – 18”,
ЕИК 202838011
село Варвара, п.к. 4492,
община Септември, ул. „Седемнадесета” № 44
Бранимир Александров Георгиев –
представител по закон
Стопански сектор Търговия в сферата на услугите член gerganna_v@abv.bg
0897336693
6 „Общински имоти Белово“ ЕООД ,
ЕИК 202370153
гр. Белово,
п.к. 4470,
ул. „ Христо Ботев“
№ 12
Пламен Николов Андров – представител по закон Стопански сектор Комунални услуги член obi_belovo@abv.bg
0889 504 170
7 Народно Читалище
„Отец Паисий – 1893“,
ЕИК 112080457
гр. Велинград,
п.к. 4460,
бул. “Хан Аспарух”
№ 31,
Цветан Георгиев Котев –
представител по закон
Нестопански сектор Култура – читалище Предсе-дател opaisii_vg@abv.bg
0359/ 5 27 47
0878806099
8 Вера Василева Савова гр. Белово, п.к. 4470,
ул. „Алеко Константинов“ №6
Вера Василева Савова Нестопански сектор Физическо лице,
майка с деца, живееща на територията на МИГ
член veks@mail.bg
0878310337
9 Народно читалище
„Христо Смирненски – 1904г.“,
ЕИК 000343401
гр. Ветрен,
п.к. 4480
ул. „ Петдесета“
№ 120
Радослав Иванов Лютаков – представител по закон Нестопански сектор Култура – читалище член romario_88@abv.bg
0897 322 118

 

Сектори Брой представинели/ бр. Процентно разпределение
Стопански сектор 4 44,44 %
Нестопонски сектор 3 33.34 %
Публичен сектор 2 22,22 %
Общо 9 100%