Екип на МИГ

Име Длъжност
Елена Канлиева Председател на УС на МИГ
Мария Иванова Тодорова-Митова Изпълнителен директор
Николина Дечева Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Нели Македонска – Цветкова Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Павлина Варева Счетоводител
Александър Минов Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Диана Николова Технически асистент