Обща покана

          

Програма за развитие на селските райони.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

МИГ “Белово, Септември, Веринград”  обявява първи прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.

  1. Мерки от Стратегията за местно развитие  одобрени за финансиране през 2012 год.:

Мярка

Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

150 000 лв.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

150 000лв.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал  и въвеждане на превантивни  дейности”

90 000 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване    към неземеделски дейности”

200 000 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

500 000 лв.

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

300 000 лв.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката”

150 000 лв.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

150 000 лв.

Мярка 323 „Опазване и развитие на селското наследство”

170 000 лв.

2.Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване:

От 01.03.2012г. до 29.05.2012г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ- Белово, Септември, Велинград”.

3.Период  на приемане на Заявленията за кандидатстване – от 09.05.2012г. до 29.05.2012г.  до 16.00 часа включително.

4.Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес: гр. Белово,

ул.” Орфей” № 4А, ет. 3 в офиса на МИГ (сградата на Община Белово).

Телафон за контакти: тел/факс 03581/37-31; инж. Мариана Тодорова-Николова –  Изпълнителен директор 0879/812 852; Даниела Салкина – експерт по прилагане СМР 0879/81 28 54; Николина Дечева – експерт по прилагане СМР 0879/81 28 53.

По подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки  от Стратегията за местно развитие, както и графика за извършване на консултации са побликувани на адрес: http://www.migbsv.com

Покана: Изтегли