Стратегия за местно развитие (СМР)

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на територията на общините Белово, Септември и Велинград е стратегически документ, създаден при реализиране на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи на територията на общините Белово, Септември и Велинград”. Използвайки подхода ФОРУМ-ЛИДЕР участниците изградиха инициативна група, представяща интересите на обществото и формираха общата визия за развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

Основна цел на територията: Привлекателно място за живеене и туризъм на базата на устойчиво икономическо развитие, интегриращо разнообразен туристически продукт с характерни местни земеделски продукти.

 

На територията на „МИГ Белово Септември Велинград” може да се кандидатства с проекти по следните мерки: изтегли

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на територията на общините Белово, Септември и Велинград

Изтегли

Приложение 14.1 Общини/територии в територията на МИГ

Приложение 14.2 Организационна структура/схема на МИГ

Приложение 14.3 Вътрешни правила за прилагане на СМР

Приложение 14.4 SWOT Анализ

Приложение 14.5 Обвързаност с цели в други стратегически документи

Приложение 14.6 Йерархия на целите

Приложение 14.7 Критерии за Оценка и избор на проекти по СМР

_____________________________________________________________

LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY within the territory of the municipalities of Belovo, Septemvri and Velingrad

Annex 14.1 Municipalities/areas covered by LAG’s territory

Annex 14.2 LAG’s Organizational structure/chart

Annex 14.3 Operating rules on implementation of LDS

Annex 14.4 SWOT Analysis

Annex 14.5 Coherence with objectives in other strategic documents

Annex 14.6 Hierarchy of Objectives