Индикативна годишна работна програма

__________________________________________________________________________________________________________

02.09.2019

МИГ – Белово, Септември, Велинград не предвижда обявяване на Процедури за подбор на Проектни предложения през 2020-та година, поради изпълнение на мерките включени в СВОМР.

__________________________________________________________________________________________________________