“Макс Трейд – 2014” ООД

Наименование на проекта: „Закупуване на оборудване за цех за производство на пелети в гр.Велинград”
Идент.№ 36/1/1231623
УРН 616465
Договор № 36/1/1231623 от 25.02.2015 г.

Наименование на кандидата

 „МАКС ТРЕЙД 2014” ООД

Приоритетна област

 Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 2: Развитие на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.
Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.
мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

 общ.Велинград, гр. Велинград, ул. „Ангел Кънчев“ №: 6

Продължителност на проекта

 8 месеца

Стойност на проекта

 48 160,00

Одобрена субсидия

 24080,00

Основна цел на проекта

 да наложи дружеството като коректно предприятие в областта на производството на пелети от земеделски отпадъци.

Специфични цели

 Създаването на съвременен производствен комплекс, което едновременно увеличавайки пазарната му стойност ще осигури трайни възможности за развитие на модерно, гъвкаво и екологично чисто производство.

Дейности по проекта

 Дейности, финансирани от Стратегията:
• Технологично оборудване за произзводство на пелети от земеделски отпадъци:
– Чукова мелница
– Смукателна турбина
– Циклон сепаратор с шлюзов затвор
– Бункер дозатор хомонизатор
– Кондиционер
– Пелет преса
– Охладител
– Смукателна турбина
– Циклон сепаратор
– Елеватор
– Бункер за съхранение и пакетиране
– Пакетажна станция

Очаквани резултати

 Реализирането на проекта ще допринесе за:
-намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
– създаване на нови работни места и добри условия на труд;