ЕТ “Ваня – Иван Тодоров”

Наименование на проекта: „Вила сграда за гости в УПИ III – ИВС, кв. 7 по плана на с. Юндола, общ. Велинград”
Ид. № 36/3/3121590
УРН 632827
Договор № 36/3/3121590от 05.03.2015 г.

Наименование на кандидата

 ЕТ “Ваня – Иван Тодоров”

Приоритетна област

 Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Под цел 2: Развитие на алтернативен туризъм с оглед разнообразяване на СПА – продукта на цялата територия
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

 с. Юндола, общ. Велинград

Продължителност на проекта

 6 месеца

Стойност на проекта

 63 952,00 лв.

Одобрена субсидия

 44 766,40 лв.

Основна цел на проекта

 Обособяване на вила за гости, чрез изграждане на нова сграда от пета категория

Специфични цели

 • Да се създаде устойчив бизнес, който да използва благоприятните природни, човешки и културно-исторически дадености
• Да се укрепи микрорегионалната, социалната и бизнес среда
• Развитие на ефективен селски, ваканционен, културно-познавателен и екологичен туризъм в района

Дейности по проекта

 Дейности, финансирани от Стратегията:
• Изграждане на вилна сграда за гости
• Закупуване на сауна

Очаквани резултати

Създаване предпоставка за развитие на туристически услуги;
Създаване на предпоставки за осигуряване на допълнителни работни места, свързани със сферите на предлаганите от фирмата туристически продукти