ЕТ “Реджеп Фейзичауш – 80”

Наименование на проекта: „Изграждане на вила за настаняване на туристи в гр. Сърница, община Велинград“
Идент.№ 36/3/3111587
УРН 607061
Договор № 36/3/3111587 от 25.02.2015 г.

Наименование на кандидата

 ЕТ „Реджеп Фейзичауш – 80“

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 1: Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

 гр. Сърница, ул. „Свобода“ 67

Продължителност на проекта

 3 месеца

Стойност на проекта

149 669,37 лв.

Одобрена субсидия

 85 519,70 лв.

Основна цел на проекта

 Изграждане на вили за настаняване на туристи в гр. Сърница

Специфични цели

 Чрез предлаганата комплексна туристическа услуга да се допринесе за устойчивото развитие на региона

Дейности по проекта

 Дейности, финансирани от Стратегията:
• Конструктивни работи
• Архитектурно-строителни работи
• Водопровод и канализация
• Ел. инсталации
• Отопление и вентилация
• Площадков водопровод и канализация

Очаквани резултати

 • Изграждане на 1 вилна къща с три помещения и 8 места за настаняване
• Осигуряване на добри словия за практикуване на пешеходен, екстремен, вело и др. Видове туризъм