ЕТ „МАРИ РУС – Георги Мартинов”

Наименование на проекта: Технологична модернизация на ЕТ „МАРИ РУС – Георги Мартинов”
Ид. № 36/1/1211320
УРН 571371
Договор № 36/1/1211320 от 22.10.2014 г.

Наименование на кандидата

ЕТ „МАРИ РУС – Георги Мартинов”

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 2: Развитие на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.
Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Общ. СЕПТЕМВРИ, с. Варвара, ул. Двадесет и седма No. 62

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

80 378,36 лв.

Одобрена субсидия

38 259,18 лв.

Основна цел на проекта

модернизиране на земеделското стопанство на кандидата и потигане на висока и устойчива конкурентноспособност

Специфични цели

модернизиране на машинно – тракторния парк на кандидата с цел постигане на трайни положителни резултати от извършваната дейност чрез:
• повишаване ефективността на производството;
• минимизиране на загубите;
• оптимизиране на разходите и;
• понижаване себестойността на произвежданата продукция;

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
Закупуване на:
• Сух камъкоотделител
• Ремърке едноосно
• Фреза за междуредията 3 редова с торовнасяне
• Трактор
• Челен товарач
• Задна багерна уредба

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• модернизиране дейността на стопанството чрез внедряване на нова, високотехнологична и производителна техника за обработване на почвата и на продукцията;
• минимизиране на загубите в резултат от пропускане на оптималните агро – климатични условия за обработване на почвата;
• елеминиране на ръчните манипулации при почистване и сортиране на продукцията;
• повишаване ефективността на производството;
• понижаване себестойността на продукцията с минимум 15%, на базата на ниския разход на гориво на новата техника, високата й производителност и увеличаване средните добиви от декар;
• повишаване на средните добиви от декар с минимум 30%, на базата на намалените загуби на продукция;
• повишаване на крайния финансов резултат от осъществяваната дейност на базата на увеличеното производство и увеличен марж между себестойност и продажна цена;
• осигуряване на възможност за стриктно спазване на технологията на отглеждане на отделните култури;
• осигуряване на независимост на кандидата от доставчици на услуги със селскостопанска техника;
• оказване на положително въздействие върху околната среда на базата на използване на машини, отделящи минимални количества вредни вещества в атмосферата;
• насърчаване на предприемачествто сред активата част от населението в района чрез демонстрирането на модел за развитие на успешен агро-бизнес;