„РАДАНИ – 88“ ЕООД

Наименование на проекта: „Преустройство на 2 съществуващи вилни сгради/вилно селище в местността Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. Велинград”
Ид. № 36/3/3121176
УРН 549382
Договор № 36/3/3121176 от 21.10.2014 г.

Наименование на кандидата

„РАДАНИ – 88“ ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 1: Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Сърница, общ. Велинград

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

149 548,19 лв.

Одобрена субсидия

54 819,69 лв.

Основна цел на проекта

Обновяване на съществуващ малък туристически обект, предназначен за селски, еко и културен туризъм

Специфични цели

• Създаване на малък, но рентабилен туристически комплекс
• Развитие на разнообразни видове туризъм: еко и селски туризъм, маршрутно-опознавателен туризъм, исторически туризъм, пещерен туризъм, наблюдение на уникалния за България ландшафт, съхранена природа – флора и фауна, екстремни преживявания, кулинарен туризъм, ловен туризъм, фото туризъм и етно туризъм

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Земни работи,
• Част архитектура
• Част конструкции
• Част Електро
• Част В и К
• Оборудване
• Обзавеждане

Очаквани резултати

• Изграждане на ефективно работещ туристичеси обект
• Развитие на селския туризъм
• Подобряване атрактивността на предлагания туризъм
• Привличане на повече чуждестранни туристи и инвестиции


Снимки от изпълнен проект:

image-6f307b4995e306dc75697f92433d6f84982cda2a7c4e4d1c2f3afcc00a7d1a51-V