„ЖОРО БОНЖОЛОВ“ ЕООД

Наименование на проекта: Разнообразяване на дейността на фирма „Жоро Бонжолов“ ЕООД
Ид. № 6/3/3121185
УРН 614642
Договор № 6/3/3121185 от 20.10.2014 г.

Наименование на кандидата

„ЖОРО БОНЖОЛОВ“ ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Създаване на нови възможности за заетост чрез разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини, на базата на разнообразяването на туристическия продукт и интегрирането на земеделските, агроекологичните и неземеделските икономически дейности към него. (Съкратено название – Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм)
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Белово

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

81 996,00 лв.

Одобрена субсидия

56 913,87 лв.

Основна цел на проекта

Закупуване на оборудване за предлагане на авто сервизни услуги

Специфични цели

• Разнообразяване и прадлагане на нови услуги за населението и бизнеса;
• Доставка на модерно и висококачествено оборудване;
• Повишаване качеството на предлаганите услуги;
• Предоставяне на повече сервизни услуги за населението на община Белово;
• Повишаване на конкурентоспособността на фирмата

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Автомобилна електронна везна;
• Фундамент везна;
• Гумо демонтажна машина за леки и лекотоварни автомобили;
• Оборудване за вулканизатор;
• Мониторна балансна машина за леки и лекотоварни автомобили;
• Електро-хидравличен двуколонен подемник;
• Бутален компресор, резервоар

Очаквани резултати

• Постигане на устойчив растеж на фирмата;
• Разнообразяване дейността на фирмата, чрез закупуване на специализирано оборудване;
• Повишаване конкурентоспособността на фирмата и увеличаване на търсенето на предлаганите от нея услуги;
• Увеличаване броя на осъществени предприемачески проекти