ЕТ „Сенита-Северина Георгиева“

Наименование на проекта: Ягодови полета
Ид. № 36/1/1211383
УРН 616428
Договор № 36/1/1211383 от 12.08.2014 г.

Наименование на кандидата

ЕТ „Сенита-Северина Георгиева“

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 2: Развитие на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.
Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Общ. СЕПТЕМВРИ, с. Злокучене, ул. „13-та“

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

83 000,00 лв.

Одобрена субсидия

41 500,00 лв.

Основна цел на проекта

Модернизиране на машинно – тракторния парк на кандидата

Специфични цели

• Ще се създаде нова територия с 12 дка ягодови насаждения и 100 дка поле с житни култури /пшеница/;
• Гарантиране във висока степен на доходите на земеделското стопанство и способност да се генерира положителен финансов резултат, чрез подходящо избрана и пазарноориентирана продукция.
• Подобряване на качеството на произвежданата продукция чрез правилния подбор при избора за отглеждане на продукция и при закупуването на селскостопанската техника, отговаряща на нуждите на стопанството;
• Създаване на нови работни места и ползване на местен квалифициран персонал, за периодите по засаждане, прибиране на реколта и др.;
• Кандидатът ще придобие допълнителен административен и техничски капацитет за управление на проекти, финансиране от средства на структурните фондове на ЕС;
• Изпълнение на изискванията за осигуряване на публичност, чрез поставяне на информационна табела на мястото на инвестицията.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
Закупуване на:
• Трактор

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Създаване на ново стопанство с размер 112 дка;
• Създаване на условия за постигане на значително по-висока производителност на производството;
• Производство на продукция, за която има интерес на пазара на национално и международно ниво.