ЗП Ахмед Перчинков

Наименование на проекта: „Технологична модернизация на ЗП Ахмед Асанов Перчинков”
Ид. № 36/1/1211315
УРН 355028
Договор № 36/1/1211315 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

ЗП Ахмед Асанов Перчинков

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 2: Развитие на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.
Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Общ. Велинград, с. Драгиново, ул. „Иван Вазов“ 8

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

99 840,00 лв.

Одобрена субсидия

59 904,00 лв.

Основна цел на проекта

Модернизиране на машинно – тракторния парк на кандидата

Специфични цели

• Повишаване на ефективността на производството
• Минимизиране на загубите
• Оптимизиранена разходите
• Понижаване на себестойността на произвежданата картофи

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
Закупуване на:
• Трактор

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Модернизиране дейността на стопанството чрез внедряване на нова, високопроизводителна техника за обработване на почвата и прибиране на реколтата;
• Минимизиране на загубите в резултат на пропускане на оптималните агро-климатични условия за обработка на почвата и за прибиране на реколтата;
• Повишаване ефективността на производството;
• Понижаване на себестойността на продукцията с минимум 20 %, на базата на високата производителност на новата техника и увеличаване средните добиви от декар;
• Повишаване на средните добиви от декар с минимум 15 %, на базата на намалените загуби на картоф;
• Повишаване на крайния финансов резултат от осъществяваната дейност на базата на увеличеното производство и увеличен марж между себестойност и продажна цена;
• Новата техника ще даде възможност за отглеждане и на зърнени култури като първа култура и по този начин ще се осигури целогодишна натовареност на техниката и персонала;
• Осигуряване на възможност за стриктно спазване на технологията на отглеждане;
• Осигуряване на независимост на кандидата от доставчици на услуги със селскостопанска техника;
• Оказване на положително въздействие върху околната среда на базата на използване на съвременни машини, отделящи минимални количества вредни вещества в атмосферата;
• Насърчаване на предприемачеството сред активната част от населението