НЧ “Св. Св. Кирил и Методий – 1927”, гр. Белово

Наименование на проекта: „Закупуване на озвучителна уредба за опазване и подобряване на селското наследство“
Ид. № 36/3/3231159
УРН 614542
Договор № 36/3/3231159 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“, гр. Белово

Приоритетна област

приоритет 2 «Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея»
под цел 3 «Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм»
мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Белово, община Белово

Продължителност на проекта

6 месеца

Стойност на проекта

5000,00 лв

Одобрена субсидия

5000,00 лв

Основна цел на проекта

Опазване и подобряване на селското наследство чрез развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на жителите от община Белово

Специфични цели

– Обогатяване на материалната база на читалището чрез закупуване на озвучителна уредба

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Закупуване на озвучителна уредба

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
– Закупуване на озвучителна уредба