ЗП Младен Ангелов Величков

Наименование на проекта: „Технологична модернизация на ЗП Младен Ангелов Величков”
Ид. № 36/1/1211158
УРН 196350
Договор № 36/1/1211158 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

ЗП Младен Ангелов Величков

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 2: Развитие на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.
Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Общ. Септември, с. Варвара, ул. „Двадесет и седма“ 17

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

99 870,00 лв.

Одобрена субсидия

49 935,00 лв.

Основна цел на проекта

Модернизиране на земеделското стопанство на кандидата и постигане на висока и устойчива конкурентноспособност

Специфични цели

• Повишаване на ефективността на производството
• Минимизиране на загубите
• Оптимизиранена разходите
• Понижаване на себестойността на произвежданата продукция

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
Закупуване на:
• Трактор
• Редосеялка

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Модернизиране дейността на стопанството чрез внедряване на нова, високотехнологична и производителна техника за обработване на почвата;
• Минимизиране на загубите в резултат на пропускане на оптималните агро-климатични условия за обработка на почвата;
• Повишаване ефективността на производството;
• Понижаване на себестойността на продукцията с минимум 15 %, на базата на ниския разход на гориво на новата техника, високата й производителност и увеличаване средните добиви от декар;
• Повишаване на средните добиви от декар с минимум 30 %, на базата на намалените загуби на зърно;
• Повишаване на крайния финансов резултат от осъществяваната дейност на базата на увеличеното производство и увеличен марж между себестойност и продажна цена;
• Осигуряване на възможност за стриктно спазване на технологията на отглеждане на отделните култури;
• Осигуряване на независимост на кандидата от доставчици на услуги със селскостопанска техника;
• Оказване на положително въздействие върху околната среда на базата на използване на машини, отделящи минимални количества вредни вещества в атмосферата;
• Насърчаване на предприемачеството сред активната част от населението


Снимки от изпълнен проект:

DSC01926 DSC01931 DSC01939 DSC01941