Договор № 36/3/3211154 от 06.08.2014 г.

Наименование на проекта: „Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време и спорт – Общински Младежки дом, гр. Септември“
Ид. № 36/3/3211154
УРН 390054
Договор № 36/3/3211154 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

Община Септември

Приоритетна област

Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
• Под цел 2: Развитие на услуги, свързани с използването на комуникационни и информационни технологии, социална културна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона.
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Септември

Продължителност на проекта

5 месеца

Стойност на проекта

33 579,75 лв.

Одобрена субсидия

33 129,75 лв.

Основна цел на проекта

Съхраняване на културата за задоволяване на духовните потребности на обществото и развитие на условия за физкултура и спорт на територията на Община Септември;

Специфични цели

• подобряване на условията за развиване на клубните форми в Младежки дом – гр. Септември посредством модернизиране на материалната база;
• стимулиране интеграцията на деца и младежи от малцинствените групи.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• закупуване на техническо оборудване и обзавеждане
• Информация и публичност

Постигнати резултати

• Модернизиране на материално техническата база на Младежки дом – гр. Септември;
• Създаване на условия за оперативна самостоятелност при организирането и провеждане на мероприятия и събития;
• Осигурена информираност и публичност за резултатите от проекта.


Снимки от изпълнен проект:

DSC03243DSC03246DSC03242DSC03251