Договор № 36/3/3131178 от 06.08.2014 г.

Наименование на проекта: Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито
Ид. № 36/3/3131178
УРН 448663
Договор № 36/3/3131178 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

Община Велинград

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
• Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Община Велинград, Община Септември, Община Белово

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

94 936,50 лв.

Одобрена субсидия

78 810,48 лв.

Основна цел на проекта

Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители

Специфични цели

• да се подобри информационната среда и ще се улесни достъпа до минералните води в района;
• да се подобри обслужването на посетителите на Туристически информационен център Велинград;
•Да се повиши обществения и туристически интерес към традиционните атракции и събития на открито, провеждани в района.
•Да се провокира активността и отговорността на обществото към усилията на община Велинград да създава адекватни условия за осигуряване почивката на посетителите и населението на общината.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• оборудване в Туристически информационен център
• мобилно оборудване за провеждане на събития на открито
• информационни табла и интерактивна карта за качествата и приложението на минералните води в района

Очаквани резултати

• Повишено качеството на обслужване на туристите и населението . Закупени оборудване за ТИЦ, оборудване за мероприятия на открито и изложения, поставени информационни табели;
• Изработена туристическа маркетингова стратегия. Постигната ясна визия и стъпки за подобряване на качеството на живот и предлаганеи услуги от туристическия бранш.


Снимки от изпълнен проект:

100_0084 100_0085 DSC03982 DSC_0676 ZalaInformaciaBC