Договор № 36/3/3131262 от 06.08.2014 г.

Наименование на проекта: Създаване на туристически информационен център в гр. Белово
Ид. № 36/3/3131262
УРН 426939
Договор № 36/3/3131262 от 06.08.2014 г.

 

Наименование на кандидата

Община Белово

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Общ. Белово

Продължителност на проекта

6 месеца

Стойност на проекта

12 046,00 лв.

Одобрена субсидия

12 046,00 лв.

Основна цел на проекта

Да се подобри туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в гр. Белово

Специфични цели

Да се създаде туристически информационен център за информационно и рекламно обслужване, провеждане на туристически активен маркетинг и реклама на туристическия продукт и експониране на туристическите обекти на територията на общ. Белово.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Закупуване на оборудване и обзавеждане;
• Закупуване на табела за осигуряване на информираност и публичност на проекта
• Рекламни брошури

Постигнати резултати

• Създаден туристически информационен център за нуждите на местното население и туристи;
• Подобрен достъп до културно наследство и природни забележителности на територията на община Белово.


 

Снимки от изпълнен проект:

DSC03267DSC03220DSC03258DSC03219