ЕТ “Спарк-Тур – Саит Бозов”

Наименование на проекта: „Инвестиции за създаване на къща за гости в УПИ № I-1000, кв. № 42 по плана на гр. Сърница, общ. Велинград“
Ид. № 36/3/3110565

УРН: 608363

Договор № 36/3/3110565 от 28.05.2014 г.

Наименование на кандидата ЕТ „Спарк–Тур–Саит Бозов“
Приоритетна област Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Териториален обхват на изпълнение на проекта Общ. Велинград, гр. Сърница, ул. „М. Крушата“ № 14
Продължителност на проекта 12 месеца
Стойност на проекта 149 900,28 лв.
Финансиране от СМР 94 549,30 лв.
Основна цел на проекта Преустройство на къща за гости – алтернативен туристически продукт продукт в гр. Сърница, общ. Велинград
Специфични цели • Изграждане на съвременна къща за гости, предлагаща планински, еко и спортен туризъм
• Превръщане на района в силен притегателен център на туристи предимно от Белгария и съседните страни
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията: СМР:
• Част Архитектура
• Част ВиК
• Част Електотехническа
Очаквани резултати • Развитие и популяризиране на селския туризъм в региона
• Предоставяне на услуги и насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности
• Повишаване на конкурентоспособността в региона
• Осигуряване на трудова заетост
• Усвояване на природните и културно-историческите ресурси в общината