“Атанас и Нона” ЕООД

Наименование на проекта: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА И НОВА ПРИСТРОЙКА ЗА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ КЪМ НЕЯ, ЗА ОФОРМЯНЕТО Й ЗА „КЪЩА ЗА ГОСТИ” В УПИ I – 189, КВ.2 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА С. ГОРНО ВЪРШИЛО, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”
Ид. № 36/3/3120557

УРН: 608322

Договор № 36/3/3120557 от 24.04.2014 г.

 

Наименование на кандидата „АТАНАС И НОНА“ ЕООД
Приоритетна област Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 1 Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
Териториален обхват на изпълнение на проекта Община Септември, с. Горно Вършило
Продължителност на проекта 4 месеца
Стойност на проекта 149 740,13 лв.
Одобрена субсидия 103 207,01лв.
Основна цел на проекта Обособяване на къща за гости чрез реконструкция, преустройство и основен ремонт на съществуваща къща и подземен етаж
Специфични цели • Да се създаде устойчив бизнес, който да използва благоприятните природни, атропогенни и културно-историческите (съхранени исторически и културни паметници, богат фолклор и традиции) дадености.
• Да се разработят диференцирани туристически пакети в съответствие с обектните дадености на региона и с характеристиките на пазарното търсене;
• Да се подпомогне развитието на ефективен селски, ваканционен, винен и екологичен туризъм в района, свързан със своеобразието на местните и национални български традиции и природа.
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
• Демонтажни работи
• Конструктивни работи
• Архитектурно – строителни работи
• Констр.и арх. стр. работи – второстепенна постройка
• Водопровод и канализация
• Ел.инсталации
• Обзавеждане
• Масивна ограда
• Благоустрояване дворно пространство
• Озеленяване
Очаквани резултати • Предпоставка за развитие на туристически услуги, при това с високо качество съгласно европейските изисквания за стандарт на подобен род услуга:
• Атрактивни преживявания и модифицирани туристическите пакети с анимационни програми и с рекреационни услуги;
• Съхраняване на местните традиции и обичаи;
• Комфорт на комплексната услуга;
• Условия за отдих и почивка.
2. Устойчиво повишаване на приходите от собствения бизнес.
3. Внасяне на оживление в малките населени места. 4. Предпоставки за осигуряването и на допълнителни работни места, свързани със сферите на предлаганите от фирмата туристически продукти (селски, екологичен и винен туризъм), както в самата фирма, така и в посещаваните съгласно разработените туристически програми, обекти, с което ще се повиши заетостта в района и в частност в общината.


Снимки от изпълнен проект:

20150812_154620 20150812_154939 20150812_154540 20150812_154825 20150812_154607