ЗП Илия Стефанов

Наименование на проекта: „Технологична модернизация на ЗП Илия Георгиев Стефанов”
Идент.№ 121043270513
УРН: 589042

Договор № 121043270513 от 03.02.2014 г.

Наименование на кандидата ЧЗП Илия Георгиев Стефанов
Приоритетна област Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 2: Развитие на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.
Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Териториален обхват на изпълнение на проекта гр. Септември, ул. „Балкан“ 29
Продължителност на проекта 6 месеца
Стойност на проекта 81 815,00 лв.
Одобрена субсидия 37 036,20 лв.
Основна цел на проекта Модернизиране на земеделското стопанство на Илия Георгиев Стефанов и постигане на висока и устойчива конкурентноспособност
Специфични цели • Повишаване условията за опазване на овощното стопанство
• Повишаване на добивите на единица продукция
• Повишаване на ефективността на производството
• Минимизиране на загубите
• Оптимизиранена разходите
• Понижаване на себестойността на произвежданата продукция
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
Закупуване на:
• Трактор
• Плуг навесен
• Брана дискова
• Пръскачка вентилаторна
• Косачка ротационна навесна
• Фреза
Очаквани резултати Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Модернизиране дейнодтта на стопанството чрез внедряване на нова, високотехнологична и производителна техника за обработване на почвата и третиране на овошките
• Минимизиране на загубите в резултат на пропускане на оптималните агро-климатични условия за обработка
• Повишаване ефективността на производството
• Повишаване на крайния финансов резултат от осъществяваната дейност на базата на увеличеното производство и увеличен марж между себестойност и продажна цена
• Осигуряване на възможност за стриктно спазване на технологията на отглеждане на отделните култури
• Осигуряване на независимост на кандидата от доставчици на услуги със селскостопанска техника
• Оказване на положително въздействие върху околната среда
• Насърчаване на предприемачеството сред активната част от населението