“Строим за теб” ЕООД

Наименование на проекта: „Подаряваме ви свобода – с каравана или лаптоп“
Ид. № 33/3/3110561

УРН: 608323

Договор № 33/3/3110561 от 02.01.2014 г.

 

Наименование на кандидата „Строим за теб“ ЕООД
Приоритетна област Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 1: Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Териториален обхват на изпълнение на проекта Община Септември, с. Злокучене, ул. „13-та“
Продължителност на проекта 12 месеца
Стойност на проект 149 848,76 лв.
Одобрена субсидия 104 894,13 лв.
Основна цел на проекта Закупуване на каравани и система за виртуален туризъм, с цел разнообразяване на предлаганите туристически продукти
Специфични цели Разширяване на обхвата на туристически продукт
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
• Система за виртуален туризъм
• Туристически транспортни средства (каравани)
Очаквани резултати • Развитие на културния туризъм
• Развитие на селския туризъм
• Развития на екологичен туризъм