Договор № 36/3/3220563 от 20.05.2014 г.

Наименование на проекта: Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I – парк, кв. 66, гр. Септември
Ид. № 36/3/3220563

УРН: 390054

Договор № 36/3/3220563 от 20.05.2014 г.

Наименование на кандидата Община Септември
Приоритетна област Приоритет 1: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Териториален обхват на изпълнение на проекта гр. Септември
Продължителност на проекта 12 месеца
Стойност на проект 199 467,56 лв.
Одобрена субсидия 150 000,00 лв.
Размер на собствено участие 49 467,56 лв.
Основна цел на проекта Подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и градските райони, чрез целево инвестиране в рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площи и съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Септември, Община Септември, с което ще се постигне устойчиво развитие на Община Септември, чрез осигуряване на растеж и заетост в отдиха на основата на подкрепа и разширяване на зоната на туризма към малките населени места.
Специфични цели Създаване на условия за отдих и забавление в свободното време на населението и гостите на общината, чрез:
– Рехабилитация на съществуващия парк, включващо облагородяване на средата, реконструкция на съществуваща сцена, както и на козирка с метална конструкция, с което ще се постигане по – качествена социална и културна инфраструктура в подкрепа и развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона;
– Задържане на младите хора в гр. Септември и общините от СМР, чрез създаване на възможности за отдих, спорт, развлечения и организиране на културни прояви;
– Повишаване на конкурентоспособността и качеството на живот в Община Септември;
– Ускоряване на икономическата и социална интеграция и спомагане за преодоляването на различията м/у община Септември и общините от СМР и градските агломерационни ареали.
Подобряване на естествената среда в населеното място
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I – парк, кв. 66, гр. Септември предвижда: облагородяване на средата, доизграждане на съществуващата алейна мрежа, рекунструкция на съществуващата сцена, както и на козирката с метална конструкция и паркинг за автомобили на посетителите.
Очаквани резултати Ще се подобри качеството на живот и намаляване на различията м/у селските и градските райони, чрез целево инвестиране в рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини детски площадки и съоръженията към тях.

Снимки от изпълнен проект:

DSC02919 DSC02926 DSC02928 DSC02934 DSC02936 DSC03231 DSC03232 DSC03234 DSC03238