Договор № 36/3/3210562 от 21.12.2013 г.

Наименование на проекта: Изграждане на спортна площадка в УПИ V, кв.116, гр. Сепетември, Община Септември

Ид. № 36/3/3210562
УРН 390054

Договор № 36/3/3210562 от 21.12.2013 г.

Наименование на кандидата Община Септември
Приоритетна област Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
• Под цел 1: Развитие на базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона.
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Териториален обхват на изпълнение на проекта гр. Септември
Продължителност на проекта 12 месеца
Стойност на проекта 165 267,61 лв.
Одобрена субсидия 162 357,15лв.
Основна цел на проекта Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички на територията на Община Септември;
Специфични цели Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно пкритие за мини футбол, хандбал, тенис на корт и волейбол;
• Увеличаване броя на пркатикуващите масов спорт на територията на град Септември
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
• Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие
• Информация и публичност
Очаквани резултати • Изградена многофункционална спортна площадка с изкуствено тревно покритие
• осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички на територията на Община Септември
• Осигурена информираност и публичност за резултатите от проекта


Снимки от изпълнен проект:

DSC02942 DSC02943 DSC02947 DSC02948