Договор № 36/3/3130566 от 16.05.2014 г.

Наименование на проекта: „Център за временни изложения с туристическа цел“ по пешеходна алея от о.т. 160 до о.т. 189 по плана на град Белово

Ид. № 36/3/3130566
УРН 426939

 Договор № 36/3/3130566 от 16.05.2014 г.

Наименование на кандидата Община Белово
Приоритетна област приоритет 1 отСМР„Създаване на нови възможности за заетост чрез разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини, на базата на разнообразяването на туристическия продукт и интегрирането на земеделските, агроекологичните и неземеделските икономически дейности към негоцел 1: разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Териториален обхват на изпълнение на проекта гр. Белово, община Белово
Продължителност на проекта 1 година
Стойност на проекта 141 690,59 лв.
Финансиране от СМР 139 645,20 лв.
Основна цел на проекта Създаване на център за временни изложения
Специфични цели Представяне на местното, природното и културно наследство на Община Белово
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
• Ремонтни работи по част „Архитектура“, част ВиК, част Ел. инсталации по пешеходна улица
• Информация и публичност
Очаквани резултати Създаване на: „Център за временни изложения с туристическа цел“ по пешеходна алея от о.т. 160 до о.т. 189 по плана на град Белово