“КИШ” ЕООД

Наименование на проекта: Реконструкция, преустойство и основен ремонт на съществуваща вилна сграда във вилна сграда за отдих и едноетажен навес – пристройка към сграда за отдих“

Ид.36/3/3120303

УРН: 591722

Договор № 36/3/3120303 от 04.09.2013 г.

Наименование на кандидата

„КИШ“ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1 от СМР: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм

мярка312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 31

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проект

149 126,77 лв.

Одобрена субсидия

70 099,79 лв.

Основна цел на проекта

Реконструкция, преустойство и основен ремонт на съществуваща вилна сграда във вилна сграда за отдих и едноетажен навес – пристройка към сграда за отдих“

Специфични цели

1.   Да се създаде устойчив бизнес, който да използва благоприятните природни, човешки и културно-исторически дадености, с което да се обезпечи установяване на съответстващо и благоприятно фондоотдаване;

2.   Да се укрепи микрорегионалната, социалната и бизнес среда:

      Създаване на първична заетост – откриване на нови работни места с перспектива за целогодишна заетост в община Велинград, в която има висока безработица;

      Разработени диференцирани туристически пакети в съответствие с обектите дадености на региона и с характеристиките на пазарното търсене;

      Подпомагане развитието на ефективен селски, ваканционен, културно-познавателен и екологичен туризъм в района, свързан с своеобразието на местните и национални български традиции и природа.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

       СМР част Архитектура и строителство;

       СМР част Електротехническа;

       СМР част ВиК;

       СМР ПБЗ;

       СМР част отопление и вентилация;

       Оборудване и обзавеждане.

Очаквани резултати

1.    Ще създаде предпоставки за развитие на туристически услуги, при това с високо качество съгласно европейските изисквания за стандарт на подобен род услуга:

       Атрактивни преживявания и модифицирани туристически пакети с анимационни програми и с рекреационни услуги;

       Отговорно отношение към природата – проектът предвижда за отопление на вилата да се извършва чрез използването на отпадъчни материали /биомаса/;

       Съхраняване на местните традиции и обичаи;

       Комфорт на комплексната услуга;

       Условия за отдих за хора с увреждания;

2.    Устойчиво ще се повишат приходите на собствения бизнес;

3.    Проектът ще внесе оживление в малките населени места;

4.    Допълнителни работни места, както в самата фирма, така и в посещаваните съгласно разработените туристически програми обекти, с което ще се повиши заетостта в района и частност в общината.

Снимки от изпълнен проект:

DSC01819SDC10459SDC10460SAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERA