ЕТ “ФИК-ФАТМЕ КАРАДЖОВА”

Наименование на проекта:„Инвестиции за технологично оборудване и стартиране на мандра в УПИI656 в землището на гр. Сърница, община Велинград”

Ид.36/1/1230088

УРН: 584125

Договор № 36/1/1230088 от 03.09.2013 г.

Наименование на кандидата

ЕТ „ФИК-Фатме Караджова”

Приоритетна област

Приоритет 1 от СМР: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм

Цел 2: Развитие  на конкурентоспособно и екологично земеделие, горско стопанство и хранително – вкусова промишленост чрез интегрирането на тези дейности с туризма.

Под цел 1: Възстановяване и развитие на екологично чисти и характерни местни земеделски и хранителни продукти и интегрирането им в атрактивни туристически продукти.

мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Сърница, общ.Велинград

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

194 652,40 лв.

Одобрена субсидия

111 241,44 лв.

Основна цел на проекта

Фирмата да внедри ново производство, добавящо стойност към земеделски продукти и се наложи на нови пазари, като същевременно затвърди позициите си сред традиционните потребители и задържи високо качество на произвежданите продукти

Специфични цели

Закупуване, доставка  и монтаж на основно, спомагателно и допълнително технологично оборудване  за производство на  качествена продукция. Предварително е закупена  земя и сграда, която да се преустрои и ремонтира и да се помести мандрата.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

въвеждане на нови  продукти, процеси и технологии

– закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга

 

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

въвеждане на ново производство на продукт, чрез модернизиране на сграден фонд и закупуване на нови производствени мощности.

– закупуване и монтиране  на допълнително оборудване необходимо за някои от процесите на производство.

– въвеждане в експлоатация на обекта според законовите изисквания и стандарти;

– сключване на договори за реализация, като приоритет ще бъде българския  пазар;

– разкриване на нови работни места, наемане и обучаване на персонал и осигуряване на ефикасен работен процес;

– осигуряване на вътрешноведомствен предварителен и последващ контрол на производствения процес.

Снимки от изпълнен проект:

SDC10633SDC10659SDC10698SDC10641SDC10699SDC10694