“ВИВ КОМЕРС” ООД

Наименование на проекта: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на кафе-сладкарница в УПИ IV- 3192, кв. 141, по плана на гр. Велинград

Ид.36/3/3120107

УРН: 584183

Договор № 36/3/3120107 от 26.08.2013 г.

Наименование на кандидата

ВИВ-КОМЕРС ООД

Приоритетна област

Приоритет 1от СМР: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм

мярка312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Велинград, общ.Велинград

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

146 124,00 лв.

Одобрена субсидия

102 286,80 лв.

Основна цел на проекта

Реконструкция, ремонт и обзавеждане на кафе-сладкарница в УПИ IV- 3192, кв. 141, по плана на гр. Велинград

Специфични цели

Реконструкция ремонт и обзавеждане на кафе-сладкарница в УПИ IV- 3192, кв. 141, по плана на гр. Велинград в следните части:

-вътрешна част с 58 седящи места;

– външна част с 30 седящи места.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   СМР част Архитектура и строителство;

   СМР част Електротехническа;

   СМР част ВиК;

   СМР част отопление и вентилация

   Оборудване и обзавеждане

   Допълнително оборудване – комп. конфигурация и софтуер

Очаквани резултати

      Изградено съвременно и съобразено и работещо по стандарти микропредприятие;

      Увеличаване на печалбата на фирмата;

      Осигуряване на трудова заетост в региона, чрез назначаване на хора на пълен работен ден;

      Чрез завишено потребление на стоки от местни доставчици пряко ще се стимулира развитието на търговията е в региона. Това от своя страна ще допринесе за подобряване на икономическото състояние на контрагентите  на кандидата по настоящия инвестиционнен проект и по този начин косвено ще допринесе за повишаване на доходите за населението;

        Допринасяне за развитието на устойчив туризъм в града, чрез предоставяне на високо качествена услуга и много добро обслужване;

        Повишаване на конкурентноспособноста на фирмата;

        Чрез увеличаване на обема и с гъвкаво работно време ще се постигне по ефективно използване на човешките ресурси, като се минимизират часовете на непълна заетост. 

Снимки от изпълнен проект:

DSC01558DSC01505DSC01489DSC01507DSC01510DSC01511