НЧ “Искра-1881”, с. Сестримо

Наименование на проекта:  „ХАЙДЕ НА ХОРОТО”

Ид. № 33/3/3230097

УРН: 584368

Договор № 33/3/3230097 от 20.08.2013 г.

Наименование на кандидата

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ИСКРА – 1881г.“

Приоритетна област

приоритет 2  от СМРРазвитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея

под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм

мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

с. Сестримо, общ. Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

27 704,00 лв.

Одобрена субсидия

25 860,00 лв.

Основна цел на проекта

Запазване на местните обичаи и традиции. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в селото. Възпитаване и утвържаване на националното самосъзнание във всички възрастови групи.

Специфични цели

       Обогатяване материалната база в читалището, чрез закупуване на носии за танцова формация „Белмекен“ и детска фолклорна група.

За Танцова формация „Белмекен“ са необходими  30 броя женска носия, украса за глава, чорапи и цървули.

За Детска фолклорна група са необходими 20 броя носии, украса за глава, чорапи и цървули.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

 Изготвяне и монтаж на табела за популяризиране на проекта, която ще се монтира на читалищната сграда;

 Закупуване на носии;

 Информираност за популяризиране на проекта – изработка на 500 бр. рекламни материали за закупените носии и осъществения проект.

Очаквани резултати

– Информираност и публичност на проекта в село Сестримо;

– Съхранение на местния фолклор и традицци;

– Материално обезпечение на танцовите състави с носии.

– Увеличаване броя на участията на танцовите състави във фестивали и местни празници;

– Популяризиране на селския туризъм;

– Постигане на прозрачност и публичност на проекта, гаранция за успешната му реализация;

– Популяризиране на закупените носии , като символ на местния селски пейзаж сред населението на селото и извън него;

Снимки от изпълнен проект:

180087_106212229453949_1898067_n[1]402013_225440594197778_1695555659_n[1]10304696_650351828373317_4113646727209864792_n[3]10354584_650351678373332_8771616075850411743_n[1]DSC03713DSC03715DSC03720DSC03733