НЧ “Просвета-1947”, гр. Сърница

Наименование на проекта:„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на местната самодейна фолклорна група”

Идент. № 36/3/3230093

УРН: 584189

Договор № 36/3/3230093 от 12.08.2013 г.

Наименование на кандидата

Народно читалище „Просвета – 1947”

Приоритетна област

Приоритет 2 от СМР: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм

Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.

мярка 323 Опазване и подобряване на селското наследство

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр.Сърница, общ.Велинград

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проект

19050,00 лв.

Одобрена субсидия

19050,00 лв.

Основна цел на проекта

·      Задоволяване потребностите на населението, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност;

·      Да бъдат издирени и запазени песните, обичаите и традициите в региона;

·      Възпитаване и утвърждаване национално самосъзнание, общественополезно поведение и ефективна социална интеграция.

Специфични цели

        Чрез самодейност да се издири, развие и популяризира местния автентичен фолклор чрез съборите в Сърницаи Юндола, също така и чрез празниците и културните тържества в общината, областта и другаде, където е поканен кандидатът;

       Организиране обучение на млади таланти за музикалния състав – с гайдари,тамбури, акордеон и  барабан.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

  1. Проучване  в рамките на 3 месеца на местния фолклор, автентични песни, занаяти;
  2. Популяризиране на местния фолклор чрез подобряване на обезпечеността на местния самодеен фолклорен състав с общо 9 нови музикални инструменти, 2 безжични микрофона и 40 бр. народни носии. Обхващане в самодейността и юноши от местното училище и училищата от Медени поляни и Побит камък. Чрез усвояване на текста и  мелодиите на местните песни ще бъдат развити музикалните им способности. Чрез участието на многото самодейци в издирването на фолклора, ще бъде активизирано населението в издирването и популяризирането на фолклора.
  3. Участие в  концерти на съборите в Сърница, Юндола и на другите културни празници и тържества в града, общината и областта с цел да бъдат запознати посетителите с местния фолклор. Очакват се участия и в съседни общини, където фолклорната група също има изяви.

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

Издирени  най – старите песни, танци и занаяти от нашия район и представени в оригинал пред местното население и гостите на региона;

Предизвикан  интерес и харесване на нашия фолклор от повечето присъстващи на всички тържества.


Снимки от изпълнен проект:

DSC00140 DSC00145 DSC00152 DSC00157 DSC00158 DSC00164