НЧ “Тодор Каблешков – 1874”, с. Голямо Белово

Наименование на проекта: „С възрожденския  костюм на баба от миналото – в бъдещето“

Ид. № 36/3/3230091

УРН: 584161

Договор № 36/3/3230091 от 12.08.2013 г.

Наименование на кандидата

НЧ „Тодор Каблешков 1874”

Приоритетна област

приоритет 2 от СМР:Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея

под цел 3 Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм

мярка 323Опазване и подобряване на селското наследство“

Териториален обхват на изпълнение на проекта

с. Голямо Белово, община Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

5050,00 лв

Одобрена субсидия

5050,00 лв.

Основна цел на проекта

Обезпечаване с фолклорни костюми групата за автентичен фолклор към НЧ „Тодор Каблешков“

Специфични цели

   Съхраняване и популяризиране на автентичните за района традиции и обичаи;

   Увеличаване броя и материално обезпечаване на участията на групата за автентичен фолклор;

   Популяризиране на местния фолклор и автентични костюми от времето на Възраждането, на възраст повече от 100 години.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   Поръчка за изработване и закупуване на 20 бр. костюми – народни носии;

   Изработване на 1 бр. Информационно табло;

   Участия в местни и регионални инициативи и събития.

Постигнати резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

       Придобиване на 20 бр. костюми – народни носии;

       Изработено информационно табло с дейностите по проекта, информация за местния фолклор и автентичните фолклорни костюми;

       Участие на групата за автентичен фолклор в:

1) празнуване на Бабинден в с. Голямо Белово;  

2) фолклорен фестивал „Хайде на хорото“ в Община Белово.


Снимки от изпълнен проект:

DSC02917DSC02891DSC02909DSC02910DSC02912DSC02903