НЧ “Просвета-1928”, с. Момина клисура

Наименование на проекта:Дейности, свързани с опознаването,съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

Ид.36/3/3230094

УРН: 584184

Договор № 36/3/3230094 от 12.08.2013 г.

Наименование на кандидата

Народно Читалище „Просвета-1928“

Приоритетна област

приоритет 2 от СМР Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея

под цел 3 „Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм

мярка 323Опазване и подобряване на селското наследство“

Териториален обхват на изпълнение на проекта

с.Момина клисура, общ. Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проект

9896,00 лв.

Одобрена субсидия

9896,00 лв.

Основна цел на проекта

Целта на проекта е да се приложат устойчиво културно образователна политика сред населението и чрез подобряване на материално-техническата база на читалището, като основно звено на културния живот и център за културен обмен на жителите на село Момина клисура и околните села.

Специфични цели

    да съхрани и разпространява културните ценности;

    да съхранява и предава  на младото поколение местните народни обичаи и традиции;

   да подпомага развитието на творческите способности на подрастващите чрез школи, кръжоци, самодейни състави, осигуряване на достъп до актуална информация и интернет.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

    Мъжки костюм

    Женски костюм

    Детски костюм- момче

    Детски   костюм момиче

    Обувки за жените

    Цветя за глава

    Кърпи за глава

    Чорапи без бродерия

    Цървули

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

– подпомогне на местното развитие и подобряване качеството на живот в селото;

– активизиране социално-културното включване и равнодостъпността на всички представители на местното население;

– подобряване на материална база за културни прояви и възможности за културно израстване и самоизява участие в общински, регионални и национални прегледи и фестивали.


Снимки от изпълнен проект:

^5CB8E70F5D23CC8F7FC25AB150A6B224EE17078B146620487D^pimgpsh_fullsize_distr ^87BE6BD3150DFBF9E2B2DF83B217E9B53C59178FA0DD1B4914^pimgpsh_fullsize_distr ^556ED788872F8BD3CE88C940E18BADB4DF628308E2006C9466^pimgpsh_fullsize_distr ^BD93E5C752BB21C7A6061FEC13322CE33EC0A9E6559E66638F^pimgpsh_fullsize_distr