Договор № 36/3/3230096 от 19.08.2013 г.

Наименование на проекта:„Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на вр. Острец – Велинград“

Ид.36/3/3230096

УРН: 448663

Договор № 36/3/3230096 от 19.08.2013 г.

Наименование на кандидата

Община Велинград

Приоритетна област

Приоритет 2 от СМР: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм

Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.

мярка 323 Опазване и подобряване на селското наследство

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Връх Острец, общ.Велинград

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

46 923,00 лв.

Одобрена субсидия

46 923,00 лв.

Основна цел на проекта

Да се осъществят археологически проучвания на тракийското светилище на връх Острец с оглед неговата теренна консервация, експониране, почистване на терена и осъществяване на информация и достъп на посетителите, което ще го превърне в първия и основен археологически обект на града, свързан с културния туризъм. Това ще помогне да се опази и съхрани за бъдещите поколения едно от най – големите и значими тракийски светилища на бесите в Западните Родопи, както и да се попречи на дългогодишните незаконни иманярски намеси и разрушения на този представителен за устройството и функциите на едно тракийско светилище на бесите, обект.

Специфични цели

      Да се предотврати развитието на деструктивните процеси, причинени от природни и човешки фактори върху археологическия паметник;

      Да се почисти пространството,  маркирано от оградните стени на тракийското светилище;

       Да се повиши обществения и туристически интерес към културното наследство, съобразено със запазването на баланса на мерките, необходими за опазване и на природното наследство, и съответно на държавния горски фонд;

       Да се провокира активността и отговорността на обществото към проблемите на опазването  и ролята на археологическото наследство  в развитието на района.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

1. Археологически разкопки

2. Теренна консервация

3. Информационни материали

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

– Разкриване на храмовата сграда в центъра на светилището;

– Разчистване и проучване на около храмовото пространство;

– Проследени оградни стени на светилището;

– Проучване на вътрешното пространство на светилището;

– Консервация на разкритите архитектурни структури в резултат на археологическите разкопки – централен храм, оградни стени.

Снимки от изпълнен проект:

DSC_0077DSC_0337DSC_0685IMG_0112IMG_0115IMG_0125